The Problem of Supplementary Sourcing in History Education: Teacher's Opinions


Ayaydın Y., Kılıç H. , Kömür E.

ISHE-7. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION, Tokat, Turkey, 17 - 19 September 2021, pp.165-166

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Tokat
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.165-166

Abstract

Günümüz eğitim-öğretimde ders kitapları öğretmenler, öğrenciler hatta veliler için hâlâ temel kaynak olarak güncelliğini korumaktadır. Ders kitabındaki bilgileri desteklemek, dersi çeşitlendirmek, öğretme ve öğrenme sürecinde daha etkin olabilmek amacıyla öğretmenler çeşitli yardımcı kaynaklardan destek almaktadır. Öğretmenler tarih öğretiminde de farklı yardımcı kaynaklara başvurabilmektedir. Bu çalışma, öğretmenlerin tarih öğretimi sürecinde yardımcı kaynakları kullanıp kullanmadıkları, yardımcı kaynak kullanıyorlarsa nasıl kullandıklarının tespit edilmesi ve tarih öğretimi sürecinde yardımcı kaynaklar ile ilgili mevcut durumun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 14 tarih öğretmeni ile yürütülmüştür. Öğretmenlerin seçiminde kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak için araştırmacılar tarafından uzman görüşü de alınarak geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğretmenlerin ders kitabı dışında yardımcı kaynak kullandıkları, yardımcı kaynak olarak hazırlık kitaplarından, web sitelerinden, akademik yayınlardan faydalandıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin yardımcı kaynakları seçerken güncel, öğretim programıyla uyumlu, anlaşılır, güvenilir ve öğrenci seviyesine uygunluğuna dikkat ettiği tespit edilmiştir. Öğretmenler tarih eğitiminde yardımcı kaynakların önemli bir rolü olduğunu ifade ederek yardımcı kaynaklarla ilgili sorunların olduğunu belirtmiştir. Ayrıca öğretmenlerin tartışmalı konularda genellikle akademik yayınlara başvurduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Tarih Eğitimi, Öğretmen, Yardımcı Kaynak, Eğitim-Öğretim Materyalleri, Öğretmen Görüşleri.