KELES (BURSA) NEOJEN HAVZASI KÖMÜR İÇERİKLİ ÇÖKELLERİN DEPOLANMA ORTAMLARI


Creative Commons License

Çelik Y.

ULUSLARARASI KATILIMLI SEDİMANTOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 2020 ÇALIŞTAYI, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2021, pp.59-60

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.59-60

Abstract

Keles (Bursa) Neojen havzası, Batı Anadolu horst-graben sisteminin kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Havza Erken Miyosen’de başlayan açılma tektoniği rejimi altında gelişmiş kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı

bir grabendir. Havzanın temelini; Paleozoyik yaşlı metamorfikler, Mesozoyik yaşlı ofiyolitik kayaçlar ve

Alt Tersiyer yaşlı granitoidler oluşturur.

Havza içi faylar ve havza sınır fayları, Keles havzasının tektonik çatısının kontrolünü ve litofasiyes ve

fasiyes dağılımını şekillenmesini oluşturur.

Keles havzasının litostratigrafik istifi, alttan üste doğru 2 üniteye ayrılarak incelenmiştir. Havzadaki ilk

sedimanter ünite, alüvyal yelpaze çökellerin depolanmasıya başlar. Bu alt ünite, başlıca çakıltaşları ve

çamurtaşlarından oluşur ve gölsel çökeller ile sonlanır.

Bu ilk ünite üzerine linyit içerikli ikinci ünite sedimanları gelir. Linyit içerikli bu çökeller, matriks destekli

çakıltaşı, tane destekli çakıltaşı, yatay tabakalı kumtaşı, tüflü kumtaşı, kumtaşı ve marn ardalanması,

organikçe zengin çamurtaşı, kireçli çamurtaşı, marn, kireçtaşı, kömür, karbonlu killi diatomit ve tüf

fasiyeslerinden oluşur.

Ünite 2 çökelleri alüvyal-göl ortamında depolanmıştır, ancak Harmanalan-Keles çevresinde yelpaze deltası

girişleri sonucunda, bloklu, tüflü kumtaşları ve tüf birlikteliği ile volkanik akıntılar ve serpintiler

görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alüvyal yelpaze çökelleri, Göl çökelleri, Kömür, Diatomit ve Keles havzası