Toplumsal Dönüştürücü Olarak Grafik Tasarım


BOSTANCI E. , Erdem R., Aday E. B.

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.765-778

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.765-778

Abstract

It can be said that, in the historical process, the printing house has become an instrument of spreading the images and texts together with the invention of the mass media, followed by the formation of the visual media and finally the graphic design which has come to the end of our life. The graphic designer takes advantage of the cultural codes of the design elements he uses while preparing the product or idea for the observer by creating custom behaviors on the society with the designs he produces. When examined in the context of cultural studies; visuals, colors, etc. used on the design. it can be argued that the meaning of elements has been reproduced and graphic designers who use these meanings in their designs have served the dominant cult (capitalist ideology) settlement by manipulating the (conscious or unconscious) society. In this study, it is stated that graphic design discipline and graphic designer are able to reproduce the understandings on society and to share them in the prevailing culture over the meanings produced, a descriptive method; content analysis.

Key word: Graphic Design, Ideology, Capitalism, Cultural Studies

Tarihsel süreç içerisinde, matbaanın icadı ile birlikte görsellerin ve yazıların kitle iletişim araçlarına dönüşmesi, sonrasında görsel medyanın oluşması ve son olarak da internet çağı sonucu hayatımızın her anına giren grafik tasarımın, hakim kültürün toplumsal alana bütünüyle yayılmasının bir aracı haline geldiği söylenebilir. Grafik tasarımcı, ürettiği tasarımlarla toplum üzerinde istendik davranışlar oluşturarak ürünü ya da fikri gözlemcisi için hazırlarken, kullandığı tasarım elemanlarının kültürel kodlarından yararlanmaktadır. Kültür çalışmaları bağlamında incelendiğinde; tasarım üzerinde kullanılan görsellerin, renklerin vb. elemanların anlamlarının yeniden üretildiği ve bu üretilen anlamları tasarımlarında kullanan grafik tasarımcının da (bilinçli ya da bilinçsiz) toplumu manipüle ederek, hakim kültürün (kapitalist ideoloji) yerleşmesine hizmet ettiği iddiasında bulunulabilir. Bu çalışmada, grafik tasarım disiplinin ve grafik tasarımcının, toplum üzerindeki anlayışları yeniden üretmesi ve üretilen anlamlar üzerinden hakim kültürde ortaklanılmasını sağlaması iddiası, betimsel bir yöntem olan; içerik analizi yöntemiyle irdelenecektir.

Anahtar Kelime: Grafik Tasarım, İdeoloji, Kapitalizm, Kültürel Çalışmalar