Tfrs’nin İşletme Sermayesi Göstergelerine Etkisi: İmalat Sektörü Örneği


Creative Commons License

Uzun Kocamış T. , Kaldırım Y.

Mali Çözüm, sa.159, ss.179-193, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Mali Çözüm
  • Sayfa Sayıları: ss.179-193

Özet

Çalışmanın amacı TFRS öncesi (1997-2003) ve TFRS sonrası (20052018) dönemler arasında, Borsa İstanbul’da işlem gören imalat sektöründeki işletmelerin işletme sermayesi göstergelerinde farklılık olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini 1997-2018 yılları arasında Borsa İstanbul’da imalat sektöründe işlem gören 109 işletme oluşturmaktadır. Çalışmada Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak verilerin normallik sınaması yapılmış, Wilcoxon Signed Ranks testi ve t testi kullanılarak araştırma hipotezinin geçerliliği test edilmiştir. Araştırmanın bulguları, işletme sermayesi düzeyi, stok devir süresi, borç devir  süresi, cari oran ve asit-test oranında, TFRS öncesi ve TFRS sonrası dönemler arasında anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Örneklemdeki işletmelerde TFRS öncesi ve TFRS sonrası dönemler arasındaki işletme sermayesi göstergelerindeki değişimde standartlar farklı işletmelerde farklı düzeyde etkili olabilir.  Anahtar Sözcükler: TFRS İşletme Sermayesi, İşletme Sermayesi Düzeyi, Cari Oran, Asit-Test Oranı, Alacak Devir Süresi, Borç Devir Süresi, Stok Devir Süresi.


The purpose of this study is to investigate whether there is a difference in the working capital indicators of the companies in the manufacturing sector traded on Borsa Istanbul between the periods before TFRS (1997-2003) and after TFRS (2005-2018). The sample of the study consisted of 109 enterprises traded in the manufacturing sector in Borsa Istanbul between 1997-2018. In the study, the normality test of the data was performed by using KolmogorovSmirnov test, and the validity of the research hypothesis was tested using Wilcoxon Signed Ranks test and t test. The findings of the study revealed that there is a significant difference between pre- and post-TFRS periods of working capital level, invertory turnover time, debt turnover time, current ratio and acid-test ratio. In the sample companies, the standards may have a different effect on the changes in working capital indicators between the periods before and after the TFRS. Keywords : TFRS, Working Capital, Working Capital level, Current Ratio, Acid-Test Ratio, Receivable Turnover, Payable Turnover, Invertory Turnover