Visual Material Effect on Academic Achievement, Creative Thinking and Attitude towards Course


EMİR S.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.5, sa.2, ss.474-488, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: International Online Journal of Educational Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.474-488

Özet

Araştırma, Sosyal Bilgiler dersinin öğretiminde görsel materyallerin kullanımının, öğrenci
başarısına, öğrencilerin yaratıcı düşünme düzeylerine ve derse karşı tutumlarına etkisini ortaya
koymak amacıyla planlanmıştır. Araştırma, Bolu il merkezinde bulunan Koç İlköğretim Okuluna
devam eden 6. sınıf öğrencilerinden 38 (n=18 deney, n=20 kontrol) öğrenci üzerinde ve Sosyal
Bilgiler dersi “Coğrafya ve Dünyamız” ünitesinde yürütülmüştür. Araştırmada akademik başarıyı
belirlemek için çoktan seçmeli testten, yaratıcı düşünme düzeylerini belirlemek amacıyla Torrance Yaratıcı Düşünme Testinden ve öğrencilerin derse karşı tutumlarını ortaya koymak için hazırlanmış olan tutum ölçeğinden elde edilen veriler analizde kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma ve “Mann-Whitney U “analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre uygulanan deneysel işlem sonucunda öğrencilerin erişi ortalamalarında, derse karşı tutumlarında ve yaratıcı düşünme becerilerinde deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur.

 Anahtar Kelimeler: Görsel materyaller akademik başarı, yaratıcı düşünme, tutum
 

The aim of this study is to test the effectiveness of the visual materials’ usage in Social Sciences on students’ academic achievement, creative thinking skills and their attitudes towards the course. The study was based on the Social Sciences unit titled ‘’Geography and Our World’’ and conducted with a total number of 38 students, (18 of them were in the experimental group and 20 of them were in the control group). The participants were 6th grade students of Koç Primary School in Bolu. For data collection, Social Sciences Achievement Test, Torrance Creative Thinking Test and Attitude Scale were used as instruments. In the statistical analysis of data, Mean, Standard Deviation levels and Mann Whitney-U Test were used. The results of the study revealed that the program designed for the experimental group, increased the participants’ academic achievement and creative thinking   skills and had a positive impact on their attitudes towards the course.

 Keywords: Visual material, academic achievement, creative thinking, attitude