Cumhuriyet Gazetesi 2010-2018 Dönemi Terör Saldırısı Haberleri


Creative Commons License

Genç Ö. , Aşıcıoğlu F. , Ziyalar N.

Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.122-132, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5336/forensic.2019-73004
  • Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.122-132

Özet

Amaç: Kamuoyunun bilgiye ulaşmasında en önemli araçlardan biri olan gazeteler, diğer tüm haber içerikleri için olduğu gibi terör saldırılarına dair haber içeriklerinde de belirli bir çerçeve dahilinde haberlerini oluşturmaktadır. Bu çalışma, en eski ulusal gazetelerden biri olan Cumhuriyet gazetesinin, 2010-2018 yılları arasında gerçekleşen ve gazete tarafından terör saldırısı olarak nitelendirilen saldırılara dair haberlerde kullanılan sözel ve görsel içerikleri incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: İçerik analizi aracılığıyla, gazetenin, saldırı haberlerini sunuş biçimi önceden belirlenen dokuz değişkene göre hem niteliksel hem de -kodlar ve anahtar kelimeler aracılığıyla-niceliksel olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Analiz sonrasında elde edilen bulgular, sayısal değerleriyle (N) ve yüzdelikleriyle (frekans) çapraz tablolar içerisinde sunulmuştur. Buna göre;119 haberden 54 (%45,4)'ünde saldırının ateşli silahla saldırı şeklinde gerçekleştiği, 86 (%72,3) haberde saldırının hedefinin güvenlik güçleri olduğu, 63 (%52,9) haberde failin doğrudan belirtilmediği, 53 (%44,5) haberde görsel kullanılmadığı ve yoğun olarak sivillerin bulunduğu ve toplumsal ilişkilerin yürütüldüğü kamusal alanda gerçekleşen 23 saldırıdan 16 (%69)'sının da manşette yer aldığı saptanmıştır. Sonuç: Cumhuriyet gazetesinin, 'Cumhuriyet Gazetesi Yayın İlkeleri'nde vurguladığı ilke ve kurallara uygun olacak şekilde haber içeriklerini oluşturduğu görülmüştür. Gazetenin, çoğu yayın kuruluşu gibi, manşet haberlerini oluştururken; içeriklerini sözel ve görsel anlamda okuyucunun ilgi ve merakını üzerine çekecek biçimde inşa ettiği anlaşılmıştır. Gazetenin, genel anlamda; subjektif yorumlardan kaçınmadığı, mesaj verici içeriklere ve duygusal anlatıma yer verdiği, dolayısıyla terör saldırılarını daha çok tematik anlatımla aktardığı görülmüştür.

Objective: Newspapers, which are one of the most important means of public access to information, constitute their news within a certain framing in the content of terror attacks as well as for all other news content. This study was carried out to analyze the verbal and visual contents of Cumhuriyet Newspaper which is the one of the oldest national newspapers, in the news about the attacks that took place between 2010 and 2018 and which were described as terror attacks by the newspaper. Material and Methods: Through content analysis, the way the newspaper presented its news was evaluated both qualitatively and quantitatively - through codes and keywords - according to nine predetermined variables. Results: The results obtained after the analysis are presented in cross tables with numerical values (N) and percentages (frequency). According to this; 54 (45.4%) of the 119 news, attack took place with firearms. In 86 (72.3%) news, target of the attack was security forces. In 63 (52.9%) news, the perpetrator was not mentioned directly. In 53 (44.5%) news, no image was used and 16 (69%) of the 23 attacks that took place in public spaces where there are intensive civilians and social relations are carried out were in the headlines. Conclusions: It has been seen that Cumhuriyet Newspaper is creating news content in accordance with the principles and rules emphasized in the 'Cumhuriyet Newspaper Publication Principles'. It is understood that the newspaper, like most broadcasting organizations, builds its headlines in a way that attracts the reader's interest and curiosity in both verbal and visual terms. In general terms; it was observed that the newspaper did not avoid subjective interpretations, contains messenging content and emotional expression. Therefore, it was seen that the newspaper conveyed the terrorist attacks with more thematic expression.