5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmen ve Okul Kavramlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi


Kuyumcu F. N. , Özsarı İ.

7th International Congress on New Trends in Education ICONTE, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.169

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.169

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin “öğretmen” ve “okul” kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemek ve analiz etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Batman ve İstanbul ilindeki üç devlet okulunda öğrenim gören 111’i kız, 119’u erkek olmak üzere toplam 230 beşinci ve altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında “Okul …’a benzer çünkü …” ve “Öğretmen …’a benzer çünkü ...” ibarelerinin yer aldığı formlar kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma olarak yürütülmüş ve veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular cinsiyet ve sınıf değişkenine; metaforların soyut-somut, olumlu-olumsuz ve canlı-cansız oluşlarına göre kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Okul, öğretmen, algı, metafor.