Surgical management in wide aortopulmonary window: case report


Çetin G., Mert M., Özkara A., Köner Ö., Saltık İ. L.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.14, no.3, pp.196-198, 1994 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 14 Issue: 3
  • Publication Date: 1994
  • Title of Journal : Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
  • Page Numbers: pp.196-198

Abstract

Özet Aortopulmoner pencere, erken dönemde cerrahi tedavi yapýlmadýðý takdirde geri dönüþümsüz pulmoner vasküler hasar yaratan doðumsal bir kalp anomalisidir. Hastalýðýn doðal seyrinin kötü olmasý ve tek tedavi yolunun cerrahi düzeltme olmasý sebebiyle ileri yaþtaki hastalarýn ameliyat þanslarýnýn iyi deðerlendirilmesi gerekir. Ýleri yaþtaki hastalarda operebiliteyi pulmoner vasküler direnç belirler. Müdahale sýrasýnda pulmoner vasküler direncin 8 U/m2 ’den düþük olduðu vakalarda hastanýn yaþý kaç olursa olsun baþarýlý postoperatif erken ve geç dönem sonuçlarý bildirilmektedir. Biz bu yazýmýzda kliniðimizde geniþ aortopulmoner pencere tanýsýyla 11 yaþýnda baþarýlý bir þekilde opere edilen olgumuzu sunuyoruz. Anahtar kelimeler: Aortopulmoner pencere, pulmoner vasküler rezistans, doðumsal kalp anomalisi