Geniş Aortopulmoner Pencerede Cerrahi Tedavi: Olgu Sunumu


Çetin G., Mert M., Özkara A., Köner Ö., Saltık İ. L.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.14, ss.196-198, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 1994
  • Dergi Adı: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.196-198

Özet

Özet Aortopulmoner pencere, erken dönemde cerrahi tedavi yapýlmadýðý takdirde geri dönüþümsüz pulmoner vasküler hasar yaratan doðumsal bir kalp anomalisidir. Hastalýðýn doðal seyrinin kötü olmasý ve tek tedavi yolunun cerrahi düzeltme olmasý sebebiyle ileri yaþtaki hastalarýn ameliyat þanslarýnýn iyi deðerlendirilmesi gerekir. Ýleri yaþtaki hastalarda operebiliteyi pulmoner vasküler direnç belirler. Müdahale sýrasýnda pulmoner vasküler direncin 8 U/m2 ’den düþük olduðu vakalarda hastanýn yaþý kaç olursa olsun baþarýlý postoperatif erken ve geç dönem sonuçlarý bildirilmektedir. Biz bu yazýmýzda kliniðimizde geniþ aortopulmoner pencere tanýsýyla 11 yaþýnda baþarýlý bir þekilde opere edilen olgumuzu sunuyoruz. Anahtar kelimeler: Aortopulmoner pencere, pulmoner vasküler rezistans, doðumsal kalp anomalisi