Uterin Hastalıkların Sonografik Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Topuz S., Kuru O.

in: Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi: İlkeler ve Uygulamalar, Samet Topuz, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.933-960, 2013

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2013
  • Publisher: Güneş Tıp Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.933-960
  • Editors: Samet Topuz, Editor

Abstract

Transabdominal ve transvaginal sonografinin uterusu de.erlendirmede

bir.ok kullan›m alan› mevcuttur. TAS uterusu

i.eren büyük kitleleri de.erlendirmede yard›mc› olurken

TVS .zellikle endometrial ve servikal hastal›klar›n de.erlendirmesinde

yararl›d›r. 3 boyutlu sonografi, uterin malformasyonlar›

n de.erlendirilmesinde .nemli bir uygulama alan›

na sahiptir. Renkli Doppler sonografinin, uterin ve endometrial

hastal›klardaki rolünün belirlenmesi i.in daha .ok

tecrübeye ihtiya. duyulmaktad›r. ‹lk hastalara g.re bu metodla,

.eflitli tedavilerle kan ak›m›nda olan de.ifliklikler izlenebilmektedir.

.rne.in uterin arterioven.z malformasyonlarda

bunu kullanmak faydal› olabilir. Sonografinin, yüksek

fliddetli odaklanan ultrason ile fibroidlerin tedavisini izlemede

rolü olabilir.