Çevresel Vatandaşlık Bilgi Testinin Geliştirilmesi ve Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Çermik E., Akçay B.

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.15, no.2, pp.731-750, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/turkishstudies.42112
  • Title of Journal : Turkish Studies - Educational Sciences
  • Page Numbers: pp.731-750

Abstract

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinde çevresel vatandaşlığın bilgi boyutunu ölçmek için teorik temelli, geçerli ve güvenilir bir bilgi testi geliştirilmiştir. Ayrıca, ortaokul öğrencilerinin çevre bilgi düzeyleri incelenmiştir. Veriler, yedinci ve sekizinci sınıfta eğitim gören toplam 255 ortaokul öğrencisinden toplanmıştır. Çevresel vatandaşlık çerçevesinde ortaokul çevre kazanımları dikkate alınarak Bloom taksonomisine uygun olarak 45 maddeden oluşan çoktan seçmeli bir bilgi testi hazırlanmıştır. Klasik Test Kuramı kullanılarak yapılan madde ve test istatistikleri sonucunda madde güçlük ve madde ayırt edicilik indeksleri istenilen seviyede olan maddeler seçilmiştir. Madde seçiminde kapsam geçerliği dikkate alınmıştır. Analiz sonucunda toplam 24 maddeden oluşan ve ortalama güçlük değeri 0.54, ortalama ayırt edicilik değeri ise 0.57 olan Çevresel Vatandaşlık Bilgi Testi elde edilmiştir. Testin iç güvenirlik katsayısı (KR20) 0.85 olarak tespit edilmiştir. Geliştirilen testten elde edilen bulgular, ortaokul öğrencilerinin farklı maddelerin doğada çözünme sürelerine ilişkin bilgi düzeyinin düşük olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin bilgi düzeylerinin en yüksek olduğu alt boyut Tasarruf-Bilinçli Tüketici alt boyutudur. Ancak, küresel ısınma ve sera etkisi konusundaki bilgi düzeylerinin diğer alt boyutlara göre daha düşük olduğu görülmüştür. Bilgi düzeyinin en düşük olduğu alt boyutun çevre korumaya yönelik davranışlar olması çevresel vatandaşlık eğitiminin önemini vurgulamaktadır. Çalışmada geliştirilen test ortaokul öğrencilerinin çevresel vatandaşlık düzeylerinin bilgi boyutunu ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçektir.