Current training and certification of intensive care nurses in Turkey


MADENOĞLU KIVANÇ M. , Keskin G.

11th. International Congress of Word Federation of Critical Care Nurses, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2014, pp.52-53

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.52-53

Abstract

Current training and certification of intensive care nurses in Turkey


Meral Madenoğlu Kıvanç, Gülbahar Keskin
Istanbul University Faculty of Health Science, İstanbul, Turkey

Purpose: Informing about the training of intensive care nursing (ICN) in Turkey.
Introduction: The main purpose of ICN training is to provide quality nursing based on science and proof. In our country, the informal training operations, which had begun with information sharing among the nurses in intensive care unit (ICU) before, turned into formal training operations in 1975. While ICN training was provided with intra-service training, watching periodical broadcasts and participation in congresses and symposiums before, it has been given through the courses arranged by vocational organizations and institutions, bachelor and master’s programs at universities and e-learning since 1980s.
Participation of people in training programs about ICN, who will work in ICU after graduation, is important in terms of quality patient care. In a study conducted, it was seen that ICN class was given in 8 of 83 nursing schools in Turkey. It was understood that nursing schools giving ICN classes were teaching theory 2-3 hours a week. It was determined that practice opportunity in ICU was provided for very less students within the scope of internal diseases and surgical diseases nursing class. Besides, some nursing faculties have started including master’s programs in ICN field.
ICN certification program has been carried on within “the Directive about Training and Certification of Healthcare Personnel Working in Intensive Care Units” of the Ministry of Health (MH) in our country since 2002. In the circular issued by the MH in 2007, restructuring of the ICU available in our country was aimed for its improvement and various principals were published regarding the arrangement of the ICU’s size, personnel and technological opportunities according to the conditions of the hospital and region where service was provided. Training standards according to the regulations published by the MH in 2014 and the fact that each institution having a third-degree ICU complying with standards could give certification training in this field through the registry of the MH and repeat this training at times foreseen by the institution were declared. 
Conclusion: It is required for the nurses in Turkey to have a bachelor’s degree, to have worked in a similar position for one year and to have an ICN certificate registered by the MH so that they can work in ICU. The conducted certification trainings are important for safety of both the patients and the personnel.

References:

Çelik S, Veren F. “Intensive care nursing education at the undergraduate level nursing schools in Turkey”, Yeni Tıp Dergisi, 2009; 24: 226-229.

Madenoğlu Kıvanç M, Bozkurt G, Ören B. “Should intensive care nursing be included in üniversity education?” 3rd EfCCNa Congress&27th Aniarti Congress Book, İtalya, 2008;105.

Ministry of Health General Directore of Treatment Services 17086 numbered and 13.08.2007

date, Intensive Care Standarts Circular.

Date 02.04. 2014 and numbered 28903 Ministry of  Health Certified Training Regulations.

 

 

Günümüzde Türkiye’de Yoğun Bakım Hemşirelerinin Eğitim ve Sertifikasyonu

Meral Madenoğlu Kıvanç 1                     Gülbahar Keskin 2

1-2. İstanbul üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültwesi

Amaç: Türkiye’de yoğun bakım hemşireliği (YBH) eğitimi hakkında bilgilendirme yapmak.

Giriş: YBH eğitiminin temel amacı, bilimselliğe ve kanıta dayalı kaliteli bir hemşirelik bakımı sağlamaktır. Ülkemizde, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) bulunan hemşirelerin önceleri kendi aralarındaki bilgi paylaşımı ile başlayan nonformal eğitim çalışmaları, 1975 yıllarında formal eğitim çalışmalarına dönmüştür. YBH’nin eğitimi önceleri hizmet içi eğitim, süreli yayımların izlenmesi, kongre ve sempozyumlara katılım ile sağlanırken 1980’lerden itibaren  mesleki organizasyon ve kuruluşların düzenlediği kurslar, üniversitelerde lisans ve lisans üstü programları, e-öğrenme ile sürekli yapılmaktadır.

Mezuniyet sonrası YBÜ’de çalışacakların YBH’ne  yönelik eğitim programlarına katılması hastaların kaliteli bakımı açısından önemlidir. Yapılan bir çalışmada Türkiye’de 83 hemşirelik okulun 8’inde YBH’liği dersi verildiği görülmüştür. YBH’de ders veren hemşirelik okulların haftalık 2-3 saat teorik verdiği anlaşılmaktadır. İç hastalıkları ve cerrahi hastalıkları hemşireliği dersi kapsamında az sayıda öğrenciye YBÜ’de uygulama olanağı sağlandığı belirlenmiştir. Ayrıca bazı hemşirelik fakülteleri, YBH’liği alanında yüksek lisans programlarına da yer vermeye başlamıştır.

YBH’liği sertifika programı ülkemizde 2002 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı’nın (SB) “Yoğun Bakım Ünitelerinde Görev Yapan Sağlık Personelinin Eğitimine ve Sertifikalandırmasına Dair Yönerge” kapsamında yürütülmektedir. SB’nın 2007 yılındaki genelgede ise  ülkemizde mevcut YBÜ’nin iyileştirilmesi için yeniden yapılandırılması amaçlanmış olup YBÜ’nin büyüklüğü, çalışanları ve teknolojik imkânları hizmet verdikleri hastane ve bölgenin şartlarına göre ayarlanması açısından çeşitli esaslar yayımlanmıştır (1). SB’nın 2014 yılında yayımladığı yönetmeliğe göre sertifika eğitimin standartları açıklanmış ve SB’nın  tescili ile standartlara uygun üçüncü düzey YBÜ olan her kurumun bu alanda sertifika eğitimi yapabileceği ve kurumun öngördüğü zamanlarda eğitimi tekrarlayabileceği açıklanmıştır (2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sonuç: Türkiye’de hemşirelerin YBÜ’de çalışabilmesi için lisans mezunu olması, bir yıl benzer bölümde çalışması ve SB’dan tescilli YBH sertifikasına sahip olması  gerekmektedir. Yapılan  sertifika eğitimleri, hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından önemli olmaktadır.

Kaynaklar

1- Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 13.08.2007 tarih ve 17086 sayılı

    Yoğun Bakım Standartları Genelgesi.

2- Sağlık Bakanlığı 04.02.2014 tarih ve 28903 sayılı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği.