SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞE YABANCILAŞMA


Creative Commons License

SÖYÜK S. , Şengün H.

ULUSLARARASI HAKEMLİ İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.1-21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: ULUSLARARASI HAKEMLİ İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1-21

Özet

Öz: İşyerlerinde kişiler zamanla önce işe, çevreye, sosyal hayata ve en nihayetinde de kendine yabancılaşmaya başlamıştır. Ya-bancılaşmanın bir türü olan işe yabancılaşma çalışanların yaratıcı olmalarını, mesleki yeterliklerini geliştirmelerini, toplumu geliştir-meye katkıda bulunmalarını, işlerinde etkili olmalarını ve çalışma hayatlarındaki diğer bireylerle işbirliği yapmalarını engeller. Bu nedenle kurumlarda verimlilik ve etkinliği belirleyen en önemli önemli konulardan birisidir. Bu çalışma sağlık çalışanlarında işe yabancılaşma ve yabancılaşmanın sosyodemografik özellikler ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki bu çalışma İstanbul’da rastgele örneklem yolu ile seçilen 4 kamu hastanesinde araştırmaya katılmayı kabul eden 457 kişi ile çalışma yapıldı. Atan tarafından hazırlanan ve 2011 yılında, sağlık sektöründe uygulanan yabancılaşma ölçeği kullanıldı. Araştırmada çalışanların %34 ‘ünün hemşire, %42’sinin 1-5 yıldır o kurumda çalıştığı, %58’inin evli olduğu, %71’inin işinden memnun olduğu, % 72’sinin işini severek seçtiği saptandı. Çalışma sonucunda; işe yabancılaşmanın alt boyutlarına baktığımızda; en fazla yasalar ve koşullardan yabancılaşmanın (?=3,489± 0,890) olduğu görüldü.

En az ise çalışma arzusu ve iletişim kaynaklı yabancılaşma (?=2.276± 0,861) yaşandığı saptandı. Sosyodemografik özelliklerle işe yabancılaşma arasında farklılıklar saptandı. İşe yabancılaşma ve nedenleri konusunda Türkiye’de sağlık sektöründe çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın daha sonraki çalışmalara ışık tutacağını düşünüyoruz.

Abstract: The people first have began to the work, the environment, the social life alienation and eventually began to self-alienation at the workplaces. Work alienation, which is a kind of alienation, prevents employess from being creative, the developing of profes-sional competence, contributing to the development of society, being effective in their workplace and cooperating with others in their lives. Therefore, it is one of the most essential factors that determine the efficiency and effectiveness of institutions. This study was conducted to determine the level of work alienation of health professions and the the relationship between socio-demographic characteristics and work alienation. The study, which is descriptive and correlational type, was carried out with randomly selected 457 health professions who agree to participate in research in the 4 public hospitals in Istanbul. The alienation scale prepared and adapted to health by Atan in 2011 was used in the study. According to the results; 34% of participations are nurses, 42% have been working for 1-5 years in the same institution, 58% are married, 71% are satisfied with their job and 72% have been doing their job fondly. In conclusion; when we look at the dimensions of the work alienation, the laws and the conditions alienation is the most alienation in the dimensions of the work alienation (?=3,489±

0,890). The desire to work and communicate alienation is the least alienation in the dimensions of the work alienation ((?=2.276±

0,861). Also, the differences have been determined between the sociodemographic features and work alienation. There are no a lot of work about alienation and its causes in the health sector in Turkey. We believe this study is to shed light on further studies.