RESMİ ANAOKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SAHİP OLDUKLARI DEĞER DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ


Şahin H.

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, sa.28, ss.663-680, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 28
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.7827/turkishstudies.12463
  • Dergi Adı: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
  • Sayfa Sayıları: ss.663-680

Özet

Bu araştırma, resmi anaokuluna devam eden beş-altı yaşındaki çocukların öğretmen görüşlerine göre değer düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini Ankara’da resmi anaokullarında eğitim gören beş-altı yaş gurubu 14.218 çocuk oluşturmuştur. Çalışma grubunu Seçkisiz örnekleme yöntemlerinden tabakalı örneklem yöntemiyle seçilen beş yaştan 172, Altı yaştan 202, toplamda 374 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen "Aile Bilgi Formu" ve "Okul Öncesi Değerler Ölçeği Öğretmen Formu" kullanılmıştır Gruplar arasındaki farklılıklar incelenirken normal dağılımdan gelmeyen değişkenler için Mann Whitney U ve Kruskal Wallis-H Testlerinden yararlanılmıştır. Kruskal Wallis-H Testinde anlamlı farklılıkların görülmesi durumunda Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma Testi ile aralarında farklılık olan gruplar belirlenmiştir. Normal dağılımdan gelmeyen değişkenler arasındaki ilişkiler incelenirken Spearman’s Korelasyon Katsayısından yararlanılmıştır. Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmış olup; p<0,05 olması durumunda anlamlı bir ilişkinin olduğu, p>0,05 olması durumunda ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirtilmiştir. Araştırma sonucunda; çocukların sırasıyla en fazla Dostluk/Arkadaşlık, Paylaşım, İşbirliği, Sorumluluk, Saygı ve Dürüstlük değerlerini edindikleri saptanmıştır. Kızların test puanları, erkeklerin test puanlarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Yüksek ve orta gelir grubunda olan çocukların puanlarının düşük gelir grubunda yer alan çocukların puanlarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Çocukların yaşı arttıkça değer edinim düzeyleri artmaktadır. Kardeş sayısı, doğum sırası, ebeveynlerin yaşı ve öğrenim durumlarıyla değer edinim düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır.