Tip 1 diyabetes mellituslu çocuklarda ventrikül işlevlerinin üç boyutlu ve speckle tracking ekokardiyografi ile değerlendirilmesi


Eroğlu A. G. , Yüksel E. K. , Karagözlü F., Acar H. C. , Gökalp S.

19. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2020, pp.393-394

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.393-394

Abstract

PS-208 TİP 1 DİYABETES MELLİTUSLU ÇOCUKLARDA VENTRİKÜL İŞLEVLERİNİN ÜÇ BOYUTLU VE SPECKLE TRACKİNG EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe Güler Eroğlu1 , Esra Karabıyık Yüksel2 , Fatih Karagözlü1 , Hazal Cansu Acar3 , Selman Gökalp4 1 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul 2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul 3 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İstanbul 4 İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul AMAÇ: Bu çalışmanın amacı asemptomatik Tip 1 diyabetes mellituslu (DM) çocuklarda subklinik miyokardiyal disfonksiyonu göstermede üç boyutlu ‘speckle tracking’ ekokardiyografinin (3D-STE) rolünü değerlendirmektir. HASTALAR VE YÖNTEM: Otuz sekiz asemptomatik Tip 1 DM tanısı olan çocuk hasta grubu olarak; yaş, cinsiyet ve vücut ölçümleri benzer olan otuz sekiz sağlıklı çocuk kontrol grubu olarak alındı. Laboratuvar tetkiklerinden tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testtleri, böbrek fonksiyon testleri, lipit profili, glikolize hemoglobin (HbA1c) değerlendirildi. Sol ventrikül ekokardiyografik değerlendirmeleri için geleneksel ekokardiyografi ve 3D-STE kullanıldı. SONUÇLAR: Hasta ve kontrol grubunun demografik özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır. Üç boyutlu ekokardiyografik incelemede diyabetli grupta vücut alanına göre indekslenmiş sol ventrikül diyastol sonu ve sistolik volümleri kontrol grubuna göre azalmış bulundu (Tablo 2). Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, sistolik dissinkroni indeksi ve global longitudinal strain kontrol grubu ile benzerdi. Global sirkumferensiyal strain ve twist kontrol grubuna göre azalmıştı. ÇIKARIMLAR: 3D-STE tip 1 DM olan asemptomatik çocuklarda erken kardiyak disfonksiyonu göstermede iyi bir göstergedir.