Kapılarda Aksesuar ve Kilit Sistemlerinin Seçiminde Önemli Kriterler ve Proje Uygulamalarına Yönelik Öneriler


ELİŞEN B., DİLİK T. , KURTOĞLU A.

V. Uluslararası Mobilya Kongresi-IFC 2018, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.109-118

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.109-118

Abstract

In this study, technological developments and for the desire of people to have safe and comfortable living spaces. the selection and selection of doors, accessories and lock systems, which have a significant share in construction projects, have been examined. In the global world, the needs of people in the living spaces are changing rapidly. In places where users live, the safety and secure, convience and comfortable living spaces are increasingly important. The doors are one of the most important architectural elements that provide all these while the buildings are being designed. The doors are specified according to the materials they are made from and door accessories used in door access solutions. Nowadays, fire escape and high security doors, access control systems, innovative door opening solutions to manage pedestrian traffic in both single and single use areas. Doors should ensure that users are released from the room or reach meeting points within the building at the time of panic.At the same time, the doors should be provides security and ease of use to the needs of the spaces they are in. In this literature survey and monitoring of observational research methods were tried on the
current implementation projects. In this context, it is necessary and important to  determine the door type firstly in the selection and selection of door accessories. As a result, there are four main questions. These; 1. What type of project do we choose for the door accessory?, 2. Which door is the door?, 3. What is the name of the place where the door is located?, 4. What are the characteristics of the door? Standards for door and door accessories in building regulations are available in all countries around the world. These standards in all building regulations in Turkey although the conditions applicable to places where the door is a need for specialist for the appropriate choice of door accessories. Resposible person in the selection of door accessories should be able to check whether the door accessories have the proper qualification certificates and test certificates, as well as all building regulations. In such projects, it is necessary to work properly at the right time, in accordance with the intended use of the doors, in order to ensure the safety of the people at the moment of panic. While the specifiers are being prepared in the projects, the products, production details and door accessories to be used in the door manufacturing should be defined in accordance with the specifications of all components and all the standards and products should be selected according to accepted standards in all countries of the world. In this regard, the doors will provide safety and ease of use to their users.
Keywords: Doors, door specification, door accessories, architectural hardware, construction project building regulations.

Bu bildiride, teknolojik gelişmeye paralel olarak insanların güvenli ve konforlu yaşam alanlarına sahip olma isteklerine yönelik geliştirilen inşaat projelerinde önemli bir paya sahip olan kapıların, proje uygulamalarındaki başarısı üzerinde oldukça etkili olan aksesuar ve kilit sistemlerinin tespiti ve seçimi incelenmiştir. Global dünyada gelişen teknoloji ile birlikte değişen yaşam alanlarındaki ihtiyaçlar üzerinde etkili bulunan yapı elemanlarından biri olarak kapılar, sahip olduğu işlevsel özellikleri ile İnşaat  projelerindeki önemini giderek artırmaktadır. Çünkü, kullanıcıların bulundukları mekanlarda başta, can ve mal güvenliği, kullanım kolaylığı ve konforlu yaşam alanlarının sağlanması gibi istekler olmak üzere beklentiler giderek çeşitlenmektedir. Binalar dizayn edilirken tüm bunları sağlayan en önemli mimari ögelerden biri olan kapıların; kullanım amacına, hareket biçimine, üretildikleri materyale, kasalarının yapım sistemine, açma-kapama sistemlerinde kullanılan kapı aksesuarları ve kilit sistemleri gibi çeşitli  özelliklerine göre sınıflandırıldığı görülmektedir. Günümüzde, yangın kaçış ve yüksek güvenlik kapıları, kontrollü geçiş kapıları, otomatik açılır kapanır kapılar, uzaktan kilitleme sağlayan inovatif donanımlara sahip kapılar, toplu ve tekil kullanım alanlarındaki yaya trafiğini yönetecek çözümlerin sunulduğu kapı tercihleri ön plana çıkmaktadır. Literatür araştırması ve gözleme dayalı yöntemin izlendiği bu araştırmada, mevcut uygulama projeleri üzerinde çalışılmıştır. Bu kapsamda, kapı aksesuarlarının tespiti ve seçiminde öncelikle kapı tipinin belirlenmesinin önemi ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu tespitte, başlıca dört temel sorunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bunların; 1. Hangi proje tipi için kapı aksesuarı seçiyoruz?, 2. Kapı hangi mekanda bulunuyor?, 3. Kapının bulunduğu mekanın ismi nedir?, 4. Kapının özellikleri nelerdir? şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır. Tüm gelişmiş ülkelerde kapı ve kapı aksesuarları için bina yönetmeliklerinde belirlenmiş standartlar mevcut olup, bu standartlar kentsel dönüşüm çalışmaları ile beraber ülkemiz gündemine de girmiş bulunmaktadır. Ancak, bina yönetmeliklerindeki tüm bu standartların ülkemiz içinde geçerli olmasına karşın, ülkemizde mimari proje
uygulamaları için, uygun kapı aksesuar seçimi konusunda uzman ve kalifiye personel yetersizliğinin en önemli sorun olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu amaçla, aranan personelin tüm bina yönetmeliklerine hakim olmasının yanında, kapı aksesuarlarının uygun nitelikte sertifika ve test belgelerine sahip olup olmadığını denetleyebilecek nitelikte olmasının da proje uygulamalarının başarısı için gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, mimari projelerde öncelikle kapılardan beklenen işlevsel özelliklerin tanımlandığı kapı şartnamelerinin hazırlanması ve bu şartnamelerde, kapı imalatında kullanılacak olan malzeme, üretim detayı ve kapı aksesuarları, tüm bileşenleri ile bulundukları mekana ve standartlara uygun ürünlerin seçilmesi ve belirlenmesinin proje uygulama başarılarının ön koşulu olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kapılar, kapı yapım şartnamesi, kapı aksesuarı, mimari donatılar, inşaat proje uygulamaları.