GÜNDEM: ÇEVRE! TÜRKİYE’DE ÇEVRE HAKKI BAĞLAMINDA YAZILMIŞ TEZLERİN ELEŞTİREL İNCELENMESİ


Creative Commons License

Canbulut T. , Kısa A.

Uluslararası Çevresel Eğilimler Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.38-57, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Uluslararası Çevresel Eğilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.38-57

Özet

Özet

Bu makale, çevre hakkı, çevre hukuku ve iklim krizi ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezlerinin içerik analizini içermektedir. Bu kapsamda Türkiye'nin ulusal tez veri tabanından erişilen 47 tez incelenmiştir. İçerik analizinde, değerlendirilen tezlerin çevre duyarlılığı gündemine katkıları tartışılmıştır. Bu bağlamda ulaşılan sonuçlar şu şekildedir: Çevrenin hem üçüncü hem de dördüncü nesil hakları çerçevesinde ele alınabilecek bir konudur, çevrenin hem kültürel hem de evrensel boyutu birlikte ele alınmalı, ulusal ve uluslararası hukuk sistemi çevre konusunda paylaşılmalı, çevre konusunda yerel ve merkezi yönetimler ve uluslararası kuruluşlar ortak bir bakış açısına ihtiyaç duymalı, çevreye duyarlı bakış açısı cinsiyet-yaş-sınıf ayrımcılığını içermemeli, eğitim sistemleri çevre dostu müfredattan oluşturulmalıdır. Ayrıca çevresel etki değerlendirmesinin önemi anlaşılmalı ve kapasitenin profesyonelce geliştirilmesi gerektiği, yeni çevrede çevresel tahribattan kaynaklanabilecek endişelerin gündemlerine eklenmesi

page1image2627196400


esastır.

This article includes a content analysis of master's and doctoral theses on environmental right, environmental law and climate crisis. In this context, 47 theses accessed through the Turkey's national thesis database were examined. In the content analysis, the contributions of the theses evaluated to the environmental sensitivity agenda were discussed. The conclusions reached in this context are as follows: It is an issue that can be handled within the framework of both third and fourth generation rights of the environment, both cultural and universal dimension of the environment should be handled together, national and international legal system should be shared on the environment, local and central governments and international institutions on environment and organizations need a common point of view, environmentally sensitive perspective should not include gender-age-class discrimination, education systems should be created from eco-friendly curricula, the importance of environmental impact assessment should be understood, and the capacity needs to be professionally developed, concerns that might arise from environmental destruction in the new environment It is essential to be added to their agenda.