Özel Yetenekli Öğrencilerin Sergilediği Beklenmeyen Başarısızlık Sendromunun Ebeveynleri Tarafından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Leana Taşcılar M. Z. , Güçyeter Ş., Köse Biber S. , Şimşek İ.

VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, pp.1117-1118

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1117-1118

Abstract

Beklenmeyen Başarısızlık Sendromu özel yeteneki öğrencilerde karşımıza çıkan potansiyel ile performansları arasındaki

uçurum olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle özel yetenekli bireyin zeka potansiyelinin günlük hayatına özellikle

de akademik başarısına yansımaması durumudur.Bununla birlikte bu sendromu tanımlamak düşünüldüğü gibi kolay değildir,

çünkü uzmanların fikir birliğine vardığı ortak bir 'özel yetenekli birey' tanımı olmadığı gibi ortak bir 'başarı' tanımı

da bulunmamaktadır.

Bu sendromun altında pek çok farklı etmen bulunmaktadır. Bunlardan bazıları motivasyon sorunları, okula karşı ilgisizlik,

özyeterlik sorunları,ders çalışma becerileri ya da öz düzenleme becerilerine sahip olmamak, iki kere farklılık gibi nörolojik

durumlar ve dışsal etmenler olarak sayılabilir. Dışsal etmenler arasında çevrenin bu çocuklara karşı bakış açısı, beklentileri

yer almaktadır. Ebeveyn tutumları ve beklentileri özel yetenekli öğrencilerde beklenmeyen başarısızlığın oluşmasında

etki edebilecek bir diğer dışsal etmen olarak görülmektedir. Ebeveynlerin yüksek beklentileri bu çocuklar üzerinde

büyük bir baskı oluşturabilmekte ve onları okula ve öğrenmeye karşı isteksiz hale getirebilmektedir. Bununla birlikte pek

çok araştırma ebeveynlerin okulları, öğretmenleri ve genel olarak bu çocuklara verilen eğitim sisteminin yetersiz olduğunu

ve bundan dolayı çocukların beklenmeyen başarısızlık sergilediğini öne sürdüğünü ortaya koymaktadır.

Altında yatan neden ne olursa olsun özel yetenekli bireylerin potansiyellerinin gerisinde ya da altında başarı sergilemeleri

bu öğrencilerde pek çok açıdan sorun oluşturmaktadır. Bu sorunlar sadece akademik başarı düşüklüğü ile sınırlı kalmamakta

sosyal ve duygusal sorunlara da neden olmaktadır. Düşük benlik algısı, mükemmeliyetçilik, motivasyon düşüklüğü

gibi durumlar beklenmeyen başarısızlık sendromunun hem nedenleri hem de sonuçları arasında yer alabilmektedir.

Özel yetenekli çocukların yaşadıkları beklenmeyen başarısızlık sendromunun ebeveyn perspektifinden araştırılması bu

anlamda önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı beklenmeyen başarısızlık sendromunu ebeveyn perspektifi

açısından ele almaktır. Ebeveynlerin özel yetenekli olarak tanılanan çocuklarındaki beklenmedik başarısızlığı nasıl

tanımladıkları, neleri bu durumu etkileyen etmen olarak gördükleri, bu konuda ne gibi çözüm yollarına başvurduklarının,

durumu fark ettiklerinde çocuklarına karşı tutumlarını etkileyip etkilemediği gibi konuların araştırılması diğer ebeveynlere

de yol gösterici nitelikte olacağı düşünülmektedir.