Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Özel Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Etkisi


Creative Commons License

Umar Ç. N. , AYVAZ REİS Z.

Akademik Bakış Dergisi, sa.63, ss.120-134, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Akademik Bakış Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.120-134

Özet

Bu araştırmada, karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim ortamının özel yetenekli öğrencilerin yaratıcılıklarına etkisi incelenmektedir. Bu amaçla 10. sınıf Kimya dersinin “Maddenin Halleri” ünitesiyle özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak ve karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış bir ünite programı oluşturulmuştur. Çalışma, İstanbul ilinde, bir vakıf okulunun fen lisesi bölümünün, 10. sınıfına devam eden 17?si deney grubunda, 17?si de kontrol grubundaki toplam 34 öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının her ikisindeki tüm öğrencilerin üstün zihin düzeyinde performans gösterdikleri uzmanlar tarafından daha önce tanılanmıştır. Deney grubundaki öğrencilere “Maddenin Halleri” ünitesi 8 hafta boyunca kendileri için geliştirilmiş karma öğrenme yöntemiyle farklılaştırılmış öğretim ortamında uygulanırken aynı üniteyi kontrol grubundaki öğrenciler, öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir müdahalenin yapılmadığı öğretim ortamında işlemeye devam etmişlerdir. Araştırma kapsamındaki verilerin toplanması için Raven İleri Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi ve Torrance Yaratıcı Düşünme Şekilsel Testi A ve B Formları kullanılmıştır. Bu testin A formu deney ve kontrol grubundaki tüm öğrencilere öntest ve B Formu da sontest olarak verilmiştir. Elde edilen veriler uygun bir programla analiz edilmiş ve analizde Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim ortamının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin, yaratıcı düşünme becerilerinin detaylandırma boyutunu arttırdığı gözlenmiştir. 

The present study aims to evaluate the effects of differentiated curriculum with blended learning method on gifted students? creative. For this aim, a unit plan that takes into account the special academic needs of the gifted learners was constructed which relies on the blended learning and the unit was chosen from 10th grade Chemistry lesson. In this study, pretest and posttest experimental model was used. The study was conducted with a total number of 34 gifted students, 17 of them in experimental group and 17 in wait list control group, who were students from 10th grades of A Foundation High School in Istanbul. While the differentiated curriculum with blended learning in chemistry was being administered to the experimental group, the regular curriculum without any differentiation was being administered to the control group. Raven Matris Test and Torrance Creative Thinking Figural Test A and B Forms, are used in order to derive the needed data. Torrance Creative Thinking Figural Test A Form was administered as pretest and B Form was administered as posttest to all students in the experimental and control groups. Mann-Whitney U Test taking place in the statistical program analyzed the data obtained. According to the findings of the study, it has been observed that differentiated curriculum with blended learning method on gifted students?, increases the elaboration dimension of the creative thinking test of the students.