ENDMETRİUM KANSERİNDE HOGG1 SER326CYS GEN POLİMORFİZMLEİNİN İNCELENMESİ, Yiğitbaşı N.


Özdemircan A. , Çinçin Z. B. , Zeybek Ş. Ü. , Çakmakoğlu B.

II.DETAE GÜNLERİ, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2010, vol.1, no.1, pp.95

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.95

Abstract

Endometriyal kanser, kadınlarda dişi üreme sisteminde teşhisi konulan malignant özellikte jinekolojik
bir kanserdir. Endometriyal adenokarsinomların çoğu hormon bağımlı tümörler olup, bu tümörlerin
çoğunda östrojen reseptörler ve/veya progestron reseptörleri ekspresyonu olur. Östrojen üretiminin
artışı endometriyum kanserinin gelişiminde önemli bir faktördür. Oksidatif stres ve/veya östrojen
metabolitlerinin DNA'ya bağlanıp yoğun DNA hasarlarına sebep olması sonucu hastalarda DNA tamir
mekanizmasının yetersizliği ile birlikte endometriyum kanser riskini arttırdığı düşülmektedir. DNA tamir
genlerindeki polimorfizmler tamir mekanizmasını değiştirerek karsinogeneze yol açtığı ileri
sürülmüştür.

Insan oksoguanin glikozilaz 1(human oxoguanine glycosylase 1; HOGG1) kesip çıkarma tamir
mekanizmalarında anahtar rol oynayan bir gen olup hasarlı DNA'dan kesip çıkarma tamir mekanizması
ile 8-hidroksi-2-deoksiguanini (8-OHdG) direk olarak çıkarır. HOGG1geninde Ser326Cys
polimorfizminin akciğer, özofagus ve mide kanseriyle ilişkili olduğu bulunmuştur.
Çalışmamızda, DNA tamir genlerinden hOGG1 Ser326Cys polimorfizmi ve endometriyum kanseri
arasındaki ilişki araştırmayı amaçladık. 104 endometrium kanserli hasta, 158 sağlıklı kontol grubunda
LOGG1 Ser326Cys polimorfizm dağılımı PCR-RFLP analizi kullanılarak karşılaştırıldı.
hOGG1 genotip dağılımı kontrol grubunda; Ser/Ser %70.3, Cys/Cys % 3.8, Ser/ Cys % 25.9 iken,
hasta grubunda; Ser/Ser %54.8, Cys/Cys % 1.9, Ser/Cys % 43.3 olarak tespit edilmiş (p: 0.012).
Sonuç olarak hOGG 1Ser/Ser genotipinin endometriyum kanseri gelişimde etkili olduğu izlenimi
edinilmiştir.