Kan Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia coli İzolatlarının Biyofilm Oluşumu ve Antibiyotik Direnci Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Köksal Çakırlar F. , Halipçi Topsakal H. N. , Aydoğan O., Özdemir S.

Journal of Clinical and Experimental Investigations (Eski Adı: Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi), cilt.9, ss.60-64, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.26650/experimed.2019.19013
  • Dergi Adı: Journal of Clinical and Experimental Investigations (Eski Adı: Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi)
  • Sayfa Sayıları: ss.60-64

Özet

Amaç: Kan dolaşımı infeksiyonları (KDİ) morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerindendir. Escherichia coli (E. coli), KDİ gibi çeşitli ve ciddi hastalıklara neden olmaktadır. E. coli'de çoklu ilaç direncinin ortaya çıkması küresel bir endişe haline gelmiştir. E. coli, farklı yüzeylere kolonize olma ve biyofilm oluşturma yeteneğine sahiptir. Bu çalışmanın amacı kan kültürlerinden izole edilen E. coli izolatlarında biyofilm oluşumunun antibiyotik direnci ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım ve diğer servislerinde yatan bakteriyemili hastalardan laboratuvarımıza gönderilen kan kültürü örnekleri BACTEC 9120 kan kültür sistemi ile analiz edilmiştir. İzole edilen 62 E. coli’nin tanımlanması ve antimikrobiyal direnci, PHOENIX - Otomatik Bakteri İdentifikasyon ve Antibiyotik Duyarlılık Test Sistem ile belirlendi ve şüpheli dirençler E-Test ile doğrulanmıştır. Antibiyotik duyarlılıkları European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)’a ve Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI)’ye göre değerlendirilmiştir. Biyofilm oluşumu Congo red agar yöntemi ile tespit edilmiştir. Bulgular: Altmış iki E.coli izolatının 42’sinde (%67,7) biyofilm oluşumu tespit edilmiştir. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretiminin 38 (%61,2) ve karbapenemaz üretiminin 12 (%19,3) olduğu bulunmuştur. Biyofilm pozitif izolatların 28 (%66,6)’sı GSBL pozitif ve 10 (%23,8)’i karbapenemaz pozitif bulunmuştur. Dokuz izolat hem GSBL hem de karbapenemaz pozitif bulunmuştur. On izolat ise biyofilm, GSBL ve karbapenemaz üçü birlikte pozitif bulunmuştur. Sonuç: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde kan kültürlerinden izole edilen E. coli izolatlarında çeşitli antibiyotiklere karşı direnç oranları biyofilm pozitif suşlarda, negatif suşlara göre daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlarla biyofilm oluşturan izolatların antibiyotiklere karşı daha yüksek oranda direnç gösterdiği tespit edilmiştir