Okul Müdürlerinin Bürokrasi Gündelik Hayat Etkileşimi


Balıkçı A. , Aypay A.

Turkish Studies - Social Sciences, cilt.13, sa.10, ss.787-811, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 10
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.7827/turkishstudies.13396
  • Dergi Adı: Turkish Studies - Social Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.787-811

Özet

Yönetim sistemleri oluşturulan tüm yapıları etkileyebilmektedir. Bürokrasinin de yönetim sistemlerinden biri olduğu düşünüldüğünde, gündelik hayatta nasıl işlediği önem kazanmaktadır. Bu çerçevede araştırmanın amacı, bürokratik uygulamaların gündelik hayatla etkileşimini okul müdürlüğü açısından ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma, temel nitel araştırma (temel yorumlayıcı deseninde) deseninde tasarlanmıştır. Bu çerçevede araştırmanın katılımcılarını, Konya ili merkez ilçelerinde (Karatay, Meram, Selçuklu) farklı sosyo-ekonomik düzeylerde bulunan semtlerdeki ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde görev yapmakta olan 22 okul müdürü oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ve maksimum çeşitlilik örneklemesinden yararlanılmıştır. Araştırma için oluşturulan görüşme formu için alanında uzman kişilerden, potansiyel katılımcı olabilecek müdürlerden ve dil-anlatım uzmanı olan Türkçe öğretmenlerinden yararlanılmıştır. Görüşmelerin analizinde veri kaybı olmaması için ses kayıt cihazı kullanılmış ve görüşmeler katılımcılar tarafından teyit edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirlik-geçerlik aşamasında kapsamlı alan çalışması, dış denetim, doğrudan alıntı, teori çeşitlemesi ve çeşitleme olmak üzere beş stratejiden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, okul müdürleri gündelik rutin işlere çok zaman ayırmaktadırlar. Bu işler planlı olduğu gibi plansız da olabilmektedir. Temizlik, bakım, ısıtma, aydınlatma, çalışanların ve öğrencilerin kontrolü, velilerle ilgilenme, yazışmaların takibi gündelik rutin işler olarak ortaya konmaktadır. Gündelik hayatın bürokrasiyle kaçınılmaz ve yoğun bir etkileşimi mevcuttur. Bürokrasi gündelik hayatta önemli bir yer işgal etmektedir; ancak eğitim-öğretime yönelik adımların ön planda olduğu görülmektedir. Bürokrasi hem kendi içinde hem de gündelik işler bağlamında genelde engel olarak düşünülmektedir.