Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Kaysi F. , Aydemir E., Yavuz M.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.79-92, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2021
  • Dergi Adı: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.79-92

Özet

Akıllı telefonların sahip olduğu özellikler ve insanlar arasında kullanım oranlarının artması bu cihazlara yönelik algıları da değiştirmiştir. Günümüzde bu cihazları kullanan bazı kullanıcılarda bağımlılık düzeyinde bulgular görülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığına yönelik görüşlerin incelenmesidir. Çalışma nitel tekniklere göre gerçekleştirilmiştir. Çalışma durum çalışması deseni olarak kurgulanmıştır. Bu kapsamda yarı-yapılandırılmış görüşme, gözlem ve metaforik algı formları üzerinden veriler toplanmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme formu üzerinden yedi katılımcıyla yüz-yüze görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın metaforik algı boyutunda 68 katılımcıdan akıllı telefonlara yönelik metaforik algı verileri toplanmıştır. Çalışmanın tüm aşamalarındaki katılımcılar gönüllülük ilkesine göre çalışmada yer almıştır. Elde edilen tüm veriler dijital ortama aktarıldıktan sonra içerik analizine tabi tutulmuştur. Metaforik algı boyutundaki veriler yüzde ve frekans şeklinde çalışmada yer almıştır. Yapılan analizlerde, bazı katılımcıların bu cihazları kontrollü şekilde kullanabildikleri belirlenmiştir. Buna karşın diğer katılımcılarda bağımlılık düzeyinde akıllı telefon ve internet kullanımı ortaya çıkmıştır. Bu bağımlılık derslere odaklanmalarına ve akademik başarılarına olumsuz şekilde etki etmektedir. 

The features of smartphones and the increase in usage rates among people have also changed the perceptions about these devices. Today, these devices are used by some users at addiction level. The aim of this study is to examine the opinions of university students about smartphone addiction. The study was carried out according to qualitative techniques. The study is designed as a case study pattern. In this context, data were collected through forms of semi-structured interview, observation and metaphoric perception. Face-to-face interviews were conducted with seven participants through the semi-structured interview form. Metaphoric perception data for smartphones were collected from 68 participants in the metaphorical perception dimension of the study. Participants at all stages of the study took part in the study according to the principle of volunteering. After all the data obtained were transferred to digital media, they were investigation via content analysis. Data in the metaphoric perception dimension were included in the study as percentage and frequency. Among the findings of his study, some participants use these devices in a controlled manner. On the other hand, some participants use of smartphones and internet with high addiction. This addiction negatively affects their course focusing and academic achievement.