Koyun embriyolarının in vitro üretilmesi üzerine olgunlaşma ve fertilizasyon medyumlarına yapılan katkılar ve koyun ovidukt epitel hücreleri ile ko-kültürün etkileri.


BİRLER S. , PABUCCUOĞLU S. , ALKAN S. , AK K. , EVECEN M. , İleri İ. K.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.29, sa.1, ss.157-165, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 29 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.157-165

Özet

Koyun embriyolanın in vitro üretilmesi üzerine olgunlaşma ve fertilizasyon medyumlarına yapılan ko-kültürün etkilerinin incelndiği bu çalışmada mezbahada kesilen koyunların ovaryumlarından elde edilen primer oositler (n=454) kullanıldı. OOsitler 4 gruba ayrılarak farklı katkıların bulunduğu TCM-199 medyumunda 26 saat olgunştırıldı:

Grup 1 (SH): %20 oranında koyun serumu, 10 µg/mL LH ve 1 µg/mL estratiol 17ß ilaveli TCM-199

Grup 2 (S): %20 oranında koyun serumu ilaveli TCM-199

Grup 3 (H): 10 µg/mL LH ve 1 µg/mL estratiol 17 ß ilaveli TCM-199

Grup 4 (M): Hormon ve serum ilavesi olmayan TCM- 199

Olgunlaşmayı takiben oositler tekrar 3'er altı gruba ayrılarak %2 (D), %5 (O) ve %10 (Y) koyun östrus serumu ilaveli SOF medyumu içirisine alındı ve üzerlerine elektro-ejakülatör yardımıyla alınmış ve yıkanmış taze koç sperması ilave edilerek 18 saat in  vitro fertilize edildi. FErtilizsyonu takiben oositler kendi içlerinde terar 2'şer altı gruba [Grup 1 (KK) koyun ovidukt epitel hücreleri ile ko-kültür; Grup 2 (K): Koyun ovidukt epitle hücreleri kullanılmayan kültür grubu] ayrıldı ve 7 gün kültüre edildi. Bu sürenin sonunda embriyoların gelişmeleri değerlendirildi.

Çaşmada en yüksek cleavage (yarıklanma) ve morula oranları SH+Y+KK grubunda (sırasıyla &62,5 ve %43,8), en düşük oranlar ise (sırasıyla %8,7  ve %4,3) M+D+K grubunda elde edildi. Bu sonuçlara göre koyun oositlerinin in vitro olgunlaştırılmasında %20 oranında koyun serumu ve hormonların, fertilizasyon medyumunda %10 oranında ostrustaki koyun serumunun kullanılması ve fertilizasyon sonrası koyun ovidukt epitel hücreleri ile ko-kültür uygulamasının uygulamasının yarıklanma ve morula oranlarını iyileştirdiği söylenebilir.

In this study in which th effects of matuartion and fertilzation media supplements and co-culturing on in vitro production of sheep embryos were investigated, primary oocytes (n= 454) colledted from ovaries pf slaughtered  ewes were used. Oocytes divided randomly into 4 groups were matured for 26 h in TCM-199 medium with different supplemnets:

Group 1 (SH): TCM- 199 medium suplemented byu 20% sheep estrous serum. 10 µg/mL FSH, 10 µg/mL LH and 1 µg/mL estratiol 17ß

Group 2 (S): TCM- 199  medium suplemented by 20 % sheep estrous serum.

Group 3 (H): TCM- 199 medium suplemented by 10 µg/mL FSH, 10 µg/mL LH and 1 µg/mL estratiol 17ß

Group 4 (M): TCM- 199 medium without serum and hormons

After maturation, oocytes which were again divided into 3 groups were transferred in SOF medium suplemented by 2 % (D), 5% (O) and 10% (Y) sheep estrous serum and fertilized in vitro for 18 h with fresh ram semen collected by electro-ejaculation and washed. After fertilizastioni, ooscytes were divided into 2 subgroups [Group 1 (KK): Co-culture with sheep oviductal epithelial cells; Group 2 (K): Culture without sheep oviductal epithelial cells] and cultered 7 days. At the end of this period embryos were evaluated for their developments.

The highest cleavage and morula rates were obtained in SH+Y+KK group (62,5% and 43,8% respectively) and lowest rates (8,7% and 4,3%, respectively) in M+D+K group in this study.

According to te results, we concluded that supplementation of in vitro maturation media with 20% sheep estrous serum and hormones, in vitro fertilization media with 10% sheep estrous serum and co-culturing with sheep oviductal cells after fertilzation could improuve the cleavage and morula rates.