İstanbul, Avcılar ilçesi Ambarlı heyelanının gerilemesini önlemeye yönelik iksa sisteminin modellemesi


Kuşku İ. , Dalgıç S.

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, cilt.26, sa.8, ss.1402-1408, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 26 Konu: 8
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5505/pajes.2020.72662
  • Dergi Adı: Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.1402-1408

Özet

Afete Maruz Bölge, özetle; afet etüt raporlarında, olmuş veya olması muhtemel afetlerden etkilendiği veya etkilenebileceği belirtilen, iyileştirme çalışmaları ile teknik ya da ekonomik olarak ıslah edilmesi mümkün olmayan alanlar olarak tanımlanabilir. Ancak, heyelanın, bu tanıma göre belirlenen alan sınırında bulunan yerleşim yerlerine etkisi kimi zaman tartışmadan uzak kalmaktadır. İstanbul Avcılar Ambarlı Heyelanı ve çevresi, bu tip bir alan olup, heyelan alanı 2005 yılında Afete Maruz Bölge ilan edilmiştir. Alanda, 56 adet yapı kullanılmaz hale gelmiş ve karar gereği alandaki tüm yapılar yıkılmıştır. Ancak, devam eden süreçte, alanda herhangi bir hareket izleme çalışması yapılmamıştır. Böylelikle, heyelanın zaman içerisindeki durumu kontrolsüz bırakılmış ve çevre yapıların süreç içinde karşılaşabilecekleri riskler değerlendirilmemiştir. Bu çalışmada, Avcılar Ambarlı Heyelanı alanının, gerileyerek büyüme potansiyelinin ve mevcut durumda çevre yapılardaki güvenlik koşullarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Alanda yapılan önceki çalışmalar değerlendirilmiş, çalışma kapsamında yeni zemin araştırma sondajları ile indeks ve mekanik laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Sondajlarda 6 ay süreyle inklinometre ölçümü yapılmış, kayma düzlemleri tespit edilmiş ve aktif olarak hareketine devam ettiği belirlenen heyelanın kayma hızları hesaplanmıştır. Mevcut durum için, etki alanındaki yapı yükleri de hesaba katılarak yapılan statik ve dinamik stabilite analizleri ile belirlenen risklere karşın, konsol tip forekazık sistemi modellenmiş ve heyelanın gerileyeceği alan için elde edilen güvenlik koşulları tanımlanmıştır.

Disaster-prone area is declared to were already affected or may be affected by the disasters that have been occurred or are likely to occur in the disaster survey reports. In addition, these areas should be areas that cannot be rehabilitation for technically or economically reasons by means of improvement studies. However, the future impact of the landslide on the settlements located at the boundary of the area determined according to this definition is sometimes not evaluated. Istanbul Avcılar Ambarlı Landslide Area was declared a disaster-prone area in 2005. In the area, 56 buildings became unusable and all the buildings in the area were demolished due to resolution. However, during the ongoing process, any monitoring studies had not been working in the area. The landslide situation was left uncontrolled within this period, and risks to which the near structures might be affected were not evaluated. In this study, it is aimed to evaluate the potential of growth of The Landslide Area and the current security conditions in the near structures. Previous studies in the field were evaluated and new soil exploration drillings and index and mechanical laboratory experiments were performed within the scope of the study. Inclinometer measurements were made for 6 months, sliding planes were determined and moving velocities were calculated for the landslide that were determined to continue active movement. For the current situation, despite the risks determined by static and dynamic stability analyzes, taking into account the structural loads in the impact area, the cantilever type shoring system was modeled, and the safety conditions for the north of the area were defined.