1923-2018 Yılları Arasında Sosyal Hizmet Kurumlarının Uygulamış Oldukları Gençlik Hizmetleri Üzerine Kronolojik Bir Bakış


Yılkan İ., Yaman Ö. M.

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.7, sa.17, ss.105-130, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 17
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.105-130

Özet

Genç ve gençlik kavramları, tarih boyunca her zaman var olmuştur. Ancak sosyal bir kategori olarak ortaya çıkması modern zamanlara denk gelmektedir. Yapılan bu çalışmanın konusu, gençlik ve gençlik politikalarının temel alınıp bu doğrultuda korunmaya muhtaç gençlere yönelik uygulamaların ve hizmetlerin neler olduğunun değerlendirilmesidir. Çalışmanın yöntemi, betimleyici ve tarihidir. Betimleyici çalışma ile ele alınan kurumların ilişki ağlarının ve işleyiş süreçlerinin betimlenmesi hedeflenmiş, tarihi araştırma ile de ele alınan süreçte “geçmişte ne oldu?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de 1923 yılından 2018 yılına kadar gençlik alanında, farklı kurumlar çalışmış olmasına rağmen sosyal hizmet perspektifiyle çalışan temelde üç kurum bulunmaktadır. Bunlardan ilki önceki adıyla Himaye-i Etfal Cemiyeti olan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumudur. İkincisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve üçüncüsü; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıdır. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu’nun kuruluşu; savaş yıllarına ve Cumhuriyet’in ilk kurulduğu yıllara denk gelmesi itibari ile gençliğe yönelik pek fazla hizmetinin olmadığı görülmektedir. Daha sonra SHÇEK ve ASPB döneminde korunmaya muhtaç gençlere yönelik sunulan hizmetlerin daha sistemli ve daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durumun en büyük nedenini; ÇEK’in bir sivil örgüt kurumu olmasının aksine, SHÇEK ve ASPB’nin ise devlet kurumları olmasıdır.

The emergence of youth in different forms throughout history as a social category occur at the same time as modern times. The aim of this study is to evaluate the practices and services for young people in need of protection of social work institutions on the basis of youth policies. The method of study is descriptive and historical. It is aimed to describe the relation system and working process of the institutions which discussed with descriptive study, the answer to the question ‘’What happened in the past?’’ is sought in the process which discussed with historical study. In this context, there are basically three institutions working with social work perspective in the field of youth from 1923 to 2018, although different institutions have worked in this field. First of them is the Child Protection Agency of Turkey (TÇEK) which was named as Himaye-i Etfal Cemiyeti (Children’s Protection Society of Turkey) before. The second is the Social Services and Child Protection Acency (SHÇEK) and the third is the Ministry of Family and Social Policy (ASPB). It is observed that the establishment of the Child Protection Agency has not much service for youth since it coincided with the war years and the first years of the republic. It is seen that the services established after a while for young people in need of protection during the period of SHÇEK and ASPB are more systematic and more effective. The main reason for this situation is that, unlike the fact that the Child Protection Acency is a nongovernmental organization, SHÇEK and ASPB are state institutions.