ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM KÜLTÜRÜNDE BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ


Köse Biber S., Biber M.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), cilt.0, ss.578-589, 2018 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

  • Cilt numarası: 0
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.21733/ibad.476506
  • Dergi Adı: Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD)
  • Sayfa Sayıları: ss.578-589

Özet

Teknolojik bir evrimin yaşandığı bilişim kültürü içerisinde bilgi miktarı hızla çoğalırken bilgi; gün geçtikçe küçülen teknolojik cihazlarla saklanabilen, taşınabilen ve çoğaltılabilen bir yapıya kavuşmuştur. Bu durum beraberinde bilgi güvenliğini sağlamak üzere bazı tedbirler alınması zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Bu noktada güvenliğin en zayıf halkası olarak kabul edilen insan faktörünün bilgi farkındalık düzeylerinin saptanarak bu zayıf halkayı güçlendirecek önlemler alınması kaçınılmazdır. Bu doğrultuda bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin bilişim kültüründeki bilgi güvenliği farkındalıklarını çeşitli değişkenlere göre incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada genel tarama modellerinden biri olan ilişkisel tarama modelinden faydalanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İzmir iline bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Liseleri ve Temel Liselerde öğrenim gören 276 tane ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan öğrenciler basit rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın verileri Güldüren ve diğ. (2016) tarafından geliştirilen “Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFO)” kullanılarak toplanmıştır. Ölçek maddeleri “Google Formlar” üzerine aktarılarak ölçek çevrimiçi ortamda öğrencilere uygulanmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Shapiro Wilk W testi kullanılarak belirlenmiştir. Bu testten elde edilen sonuçlara göre analizlerde Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, frekans ve yüzdelerden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, ortaöğretim öğrencilerinin bilgi güvenliği farkındalık düzeylerinin orta seviyenin altında olduğu ve bu farkındalıklarının cinsiyete, öğrenim gördükleri okul türlerine ve sınıf düzeylerine göre farklılaşmadığı görülmüştür.