Devlet Okulu ve Özel Okulda Okuyan 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi


Özsarı İ.

International Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.4628-4641, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.14687/jhs.v14i4.5145
  • Dergi Adı: International Journal of Human Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.4628-4641

Özet

Bu çalışma 10-12 yaş grubu öğrencilerinin okudukları okul türü değişkenine (devlet okulu/özel okul) göre Beden Eğitimi ve Spor dersine karşı tutumlarında farklılık olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem grubunu İstanbul ilindeki ikisi devlet okulu, ikisi özel okul olmak üzere dört farklı okulda öğrenim gören toplam 185 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerden 119’u devlet okulunda, 66’sı özel okulda öğrenim görmektedirler. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin demografik bilgileri, yaptıkları spor faaliyetleri ve sahip oldukları olanakları yansıtan 24 maddelik anket ve Beden Eğitimi ve Spor dersine karşı tutumlarını ölçmek amacıyla 49 maddelik, 7’li likert tipindeki “Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçek 1977 yılında Sherrill ve Toulmin tarafından geliştirilmiş, Özer ve Aktop tarafından 2003 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 programı ile analiz edilmiş, bulgular frekans-yüzdelik tabloları şeklinde sunulmuş ve bağımsız grup t-testi ki-kare testi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda özel okulda okuyan öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor dersine ilişkin tutumlarının, devlet okulunda okuyan öğrencilere göre anlamlı derecede daha olumlu olduğu ortaya çıkmıştır.

The aim of this study is to investigate whether there are any difference in 10-12-year-old students’ attitudes towards physical education course according to school types (public school/private school). The survey method was used in the study. The sample consisted of 185 students from two public schools and two private schools. 119 students were enrolled in public school while 66 students were in enrolled in private school. As data collection tools, a 24-item questionnaire to obtain sport activities students participate, the resources they have, and their demographic information; and a likert-type, 49-items "Physical Education Course Attitude Scale" to assess their attitudes towards physical education course were used.  The scale was developed by Sherrill and Toulmin in 1977 and adapted by Özer and Aktop into Turkish in 2003. The data were analyzed using SPSS 20.0 software, findings were presented in frequency-percentage tables, and independent group t-test and chi-square test were used. According to findings, students of private schools had significantly more positive attitudes towards the physical education course than students of public schools.