The effect of oxidative stress related with ischemia-reperfusion damage on the pathogenesis of atrial fibrillation developing after coronary artery bypass graft surgery


KAYA A.

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ, cilt.42, ss.419-425, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 42 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ
  • Sayfa Sayıları: ss.419-425

Özet

Amaç: Çalışmamızda koroner arter bapas cerrahisi (KABC)
sonrası gelişen atriyum fibrilasyonu (AF) patogenezinde iskemi
reperfüzyon hasarıyla (İRH) ilişkili oksidatif stresin rolünü araştırdık.
Çalışma planı: Çalışmaya elektif koşullarda pompa kullanılarak
ve tek başına KABC uygulanan 118 hasta dahil edildi. Hastalar
ameliyat sonrası atriyum fibrilasyonu (POAF) gelişimine
göre iki gruba ayrıldı. (Grup 1: POAF gelişen hastalar, Grup
2: Sinüs ritminde kalan hastalar). Her iki grup ameliyat öncesi,
ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasındaki klinik özellikler ile
aort kros klemp (AKK) yerleştirilmesi ve uzaklaştırılması sonrası
plazma toplam oksidatif durum (TOD) değerleri açısından
karşılaştırıldı. POAF öngördürücüleri çok değişkenli lojistik regresyon
analiziyle belirlendi.
Bulgular: Her iki grup arasında ameliyat öncesi, sonrası ve
ameliyat sırasındaki klinik özellikler açısından yapılan karşılaştırmada
grup 1’deki hastaların grup 2’deki hastalara oranla
daha ileri yaşta olduğu (65.6±7.20 ve 59.6±9.07, p<0.001),
hematokrit seviyelerinin daha düşük olduğu (37.5±5.16 ve
39.7±5.28, p=0.034) ve sol atriyum çaplarının daha geniş olduğu
görüldü (39±0.45 ve 3.6±0.48; p=0.006). Grup 1’de yer alan
hastaların AKK yerleştirilmesi ve uzaklaştırılması sonrası bakılan
plazma TOD değerlerindeki değişimin istatistiksel olarak
anlamlı olduğu saptandı [13 (8.6-23), 30 (18.1-47.3), p=0.001
ve 14 (8.8-22.2), 24 (21.4-42.7); p=0.060]. Yoğun bakım ünitesi
[3 (2-14) ve 2 (1-58); p=0.001] ve hastanede kalış süresinin [7
(6-85) ve 7 (5-58); p=0.001] Grup 1’deki hastalarda daha uzun
olduğu belirlendi. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde
yaş (odds oranı [OO]: 1.088, %95 güven aralığı (GA) 1.005-
1.177, p=0.036), hematokrit seviyesi (OO: 0.718, %95 GA
0.538-0.958, p=0.025), pompa derecesi (OO: 1.445, %95 GA
1.059-1.972 p=0.020) ve plazma TOD değerinin (OO: 1.040,
%95 GA 1.020-1.050, p=0.040) POAF gelişimi için bağımsız bir
belirteç olduğu tespit edildi.
Sonuç: Aort kros klemp ile ilişkili iskemi reperfüzyon hasarı
POAF gelişiminde önemli bir faktör olabilir. POAF’nin önlenmesinde
ameliyat sırasında oluşan oksidatif stresin

stress related with ischemia- reperfusion damage on the pathogenesis
of atrial fibrillation (AF) developing after coronary artery
bypass graft (CABG) surgery.
Study design: In our prospective, single-center study, 118 patients
who underwent elective isolated on-pump CABG surgery
were included. Patients were divided into two groups according
to the development of postoperative atrial fibrillation (POAF) as
Group 1: Patients who developed POAF, and Group 2: Patients
who remained in sinus rhythm. In addition to preoperative demographic,
laboratory, echocardiographic, intraoperative, and
postoperative clinical characteristics, levels of plasma total
oxidative status (TOS) after placement and removal of aortic
cross clamp (ACC) were compared between the two groups.
Predictors of POAF were also investigated by multivariate logistic
regression analysis.
Results: A comparison of preoperative demographic, laboratory,
echocardiographic, and postoperative clinical characteristics
between the two groups showed that patients in Group 1
were significantly older (65.6±7.20 vs. 59.6±9.07, p<0.001), had
a lower hematocrit level (37.5±5.16 vs. 39.7±5.28; p=0.034),
and an enlarged left atrium diameter (39±0.45 vs. 3.6±0.48;
p=0.006). Changes in plasma TOS levels after placement and
removal of ACC were statistically significant in Group 1 [13 (8.6-
23), 30 (18.1-47.3); p=0.001 vs. 14 (8.8-22.2), 24 (21.4-42.7);
p=0.060]. Length of stay in the intensive care unit [3 (2-14) vs.
2 (1-58); p=0.001] and length of stay in hospital [7 (6-85) vs.
7 (5-58); p=0.001] were prolonged in Group 1. In multivariate
logistic regression analysis, aging (odds ratio (OR): 1.088, 95%
confidence interval (CI): 1.005-1.177; p=0.036), hematocrit level
(OR: 0.718, 95% CI: 0.538-0.958; p=0.025), pump temperature
(OR: 1.445, 95% CI: 1.059-1.972; p=0.020), and plasma TOS
level (OR: 1.040, 95% CI: 1.020-1.050; p=0.040) were found to
be independent predictors of POAF.
Conclusion: Ischemia-reperfusion damage related with ACC
placement may be an important factor on the pathogenesis of
POAF. Minimizing the oxidative stress occurring intraoperatively
should be targeted for preventing mortality and morbidity
due to POAF.