Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Planlamaya Yönelik Görüşleri


Kara S., Demir M. A. , Güngör S. , Alan H. , Baykal Ü.

19. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne, Turkey, 3 - 04 June 2021, pp.46

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.46

Abstract

Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Planlamaya Yönelik Görüşleri

Sercan KARA 1, Mehmet Ata Demir 1, Serkan GÜNGÖR 1, Handan ALAN1, Ülkü BAYKAL1

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ,

Giriş: Kariyer, kişisel ve örgütsel hedeflerle doğrudan bağlantılı, kişinin yaşamı boyunca yaşayacağı kısmen kontrol altında tutacağı iş tecrübesi ve aktivitesiyle bağlantılı bir süreçtir. Kariyer planlama ise bir çalışanın sahip olduğu bilgi, yetenek, beceri ve güdülerinin geliştirilmesiyle, çalışmakta olduğu örgüt içindeki ilerleyişinin ya da yükselmesinin planlanmasıdır. Hastanelerde hemşirelik personelleri, iş gücünün büyük bir kısmını oluşturmakta ve örgütsel hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Araştırmanın amacı; Devlet ve özel üniversitelerine kayıtlı hemşirelik öğrencilerinin kariyer yönelimlerini ve beklentilerini tanımlamak ve bu yönelimi etkileyen kişisel, mesleki ve toplumsal faktörleri belirlemektir. Gereç ve yöntem: Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır. Veriler Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan anket form kullanılarak toplandı. Araştırmanın Örneklemini bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde 3 ve 4. Sınıfta öğrenim gören 300 öğrenci oluşturdu. Örneklem büyüklüğü; %5 hata payı, %99 güven seviyesi formülü kullanılarak hesaplandı ve tabakalı örnekleme yöntemi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin % 82,7 kadın %17,3 erkekti ; %57 si 3. Sınıf , % 43 ü 4.sınıf hemşirelik fakültesinde öğrenim görmektedir, % 63,3 okuduğu bölümü isteyerek tercih ettiğini ifade etti. Öğrencilerin çoğu %80,6 anadolu/fen lisesi mezunudur. Öğrencilerin mesleği seçme nedenleri arasında ilk üçte iş bulma kolaylığı ,puanın istediği bölüme yetmediğini ve mesleği sevdiğini ifadeleri yer almaktadır. Öğrencilerin % 90’nı mezun olduktan sonra hemşire olarak çalışmak istediğini ve bunların %62 ‘si yataklı tedavi kurumlarını /hastaneleri tercih ettiğini ifade etti . Öğrencilerin %80’i hemşirelik eğitimi sırasında farklı kariyer alanlarında yönlendirme yapılmadığı ve % 59,3 ‘üne farklı çalışma alanlarıyla ilgili gözlem yapma olanağı olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin %41.7’si yurt dışında çalışmayı ,% 40.3’ü yurt dışında lisansüstü eğitim almayı düşündüğünü belirtti. Sonuç: Sonuç olarak öğrencilerin çoğunluğu mesleği isteyerek tercih ettiklerini ,lisans üstü eğitim düşündüklerini belirtmektedir. Mezuniyet sonrası özel ve üniversite hastanelerinde çalışmak isteyenler oranının düşük olduğu ve öğrencilerin lisans eğitimi alırken efektif bir insan gücü planlayabilmek adına öğrencilerin kariyer planlamada bir rehbere ihtiyaç duydukları görülmüştür. Bu bağlamda üniversite ders müfredatına ve öğrencilerin alanları ile kariyer planlama derslerinin konması ve üniversite bünyesinde kariyer planlama merkezlerinin kurulması ve öğrencilerin oraya yönlendirilmeleri önerilebilir.

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik Öğrencileri, Kariyer planlama , Kariyer Görüşleri