Öğrenci doyum ölçeği - kısa form geçerlik-güvenirlik çalışması


BAYKAL Ü. , HARMANCI A. K. , EŞKİN BACAKSIZ F. , ALTUNTAŞ S., SÖKMEN S.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.60-68, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.60-68

Özet

ÖZET 
Eğitim kurumlarında kalite geliştirme çalışmalarının en önemli parametrelerinden biri, eğitim 
hizmetinden yararlanan öğrencilerin memnuniyetlerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışma, “Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği”nin kısa formunu oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, orijinal ölçek gözden geçirilmiş, yapılan değişikliklerden sonra iki farklı hemşirelik okulunda 681 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonrası madde toplam puan korelasyon değerleri .48 altında olan 24 madde ölçekten çıkarılmıştır. Ölçek maddeleri, önceki faktör yapıları ve uzman görüşleri doğrultusunda beş alt boyutta gruplandırılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve analizler sonucu toplam 11 madde daha ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 53 
madde ve 5 alt boyut ile yapılan analiz sonucunda AGFI ve GFI uyum iyiliği indeksleri yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. 53 maddelik ölçeğin madde toplam puan korelasyonu .42-.73 arasında ve Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı toplamda .97, alt boyutlarda ise .83 - .91 arasında bulunmuştur. Çalışma sonucunda; beş alt boyut ve 53 maddeden oluşan “Öğrenci Doyum Ölçeği”nin kısa formunun geçerli ve güvenilir olduğu, hemşirelik öğrencilerinin doyumunu belirlemek amacıyla kullanılabileceği belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Öğrenci doyumu; ölçek geliştirme; hemşirelik eğitimi. 
 
ABSTRACT 
“Student Satisfaction Scale - Short Form” Validity-Reliability Study 
One important parameter for education institution quality is the evaluation of student satisfaction. This study was implemented to develop short form of Student Satisfaction Scale by Baykal et al. Original form of scale was assessed, and applied to 681 students of two nursing schools. 24 with less than .48 correlation score were eXcluded. Items were grouped under 5 sub-dimensions considering factor structures and expert opinions, and confirmatory factor analysis was implemented. Accordingly, 11 items were excluded from scale. Analysis was implemented with 53 items and 5 sub-dimensions, and consequently, AGFI and GFI goodness of fit index were found sufficient. Cronbach α was determined as .97, and between .83-.91 for sub-dimensions. 
In conclusion, short form of scale including 53 items and 5 sub-dimensions was found valid and reliable to determine satisfaction levels of students. 
Keywords: Student satisfaction; scale development; nursing education. 
_________________________________________________________________________________