Mobil Anlık Mesajlaşma Uygulamaları Üzerinden Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Gelişimlerinin Desteklenmesi


Creative Commons License

Kaysi F.

Turkish Studies-Educational Sciences, cilt.15, sa.3, ss.2271-2284, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 15 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.29228/turkishstudies.41661
  • Dergi Adı: Turkish Studies-Educational Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.2271-2284

Özet

Üniversite öğrencilerinin sıklıkla kullandıkları akıllı telefonlarındaki uygulamalar öğrenme süreçlerinde etkin bir şekilde yer almaktadır. Bu uygulamalar ders dışı faaliyet şeklinde öğrencilerin yabancı dil gelişim süreçlerine destek olmak amacıyla kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden desteklenmesi sonucunda yabancı dil gelişimlerindeki değişimlerin incelenmesidir. Ayrıca bu öğrencilerin bu sürece yönelik görüşleri de bu kapsamda çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma nicel ve nitel yöntemler kullanıldığı için karma desendedir. Nicel verilerin değerlendirilmesinde 31 katılımcının ön-test ve son-test başarı puanları üzerinden bağımlı gruplar t-testi analizleri yapılmıştır. Nitel veriler yarı-yapılandırılmış görüşme formu üzerinden yedi katılımcıyla yapılan yüz-yüze görüşmelerle toplanmıştır. Nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın bulguları incelendiğinde, anlık mesajlaşma uygulamasının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Altı haftalık süreçte katılımcıların yabancı dil gelişimlerinin anlamlı düzeyde arttığı belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların süreçle birlikte, mesleki yabancı dil gelişimine bağlı olarak derslerde daha etkin olmaya başladıkları gözlenmiştir. Bu kapsamda katılımcıların derse yönelik ilgilerinin arttığı ifade edilmiştir. Bu durumun katılımcıların özgüvenlerinin ve motivasyon düzeylerinin artmasına olumlu etkileri olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bazı katılımcıların yabancı dile karşı ilgisi olmaması nedeniyle uygulamadan sıkıldığı ifade edilmiştir. Çalışmanın önerileri arasında, benzer bir çalışmanın daha uzun süreli yapılması sağlanarak, katılımcıların yabancı dil gelişimleri, derse yönelik ilgi ve motivasyon düzeylerindeki değişimlerin takip edilebileceği önerisi yer almaktadır.