Evaluation of renal tubular functions of patients with operated posterior urethral valves who are not in chronic kidney insufficiency stage


Creative Commons License

Alp Ünkar Z. , Sever F. L.

Other, pp.1-37, 2012

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2012
  • Page Numbers: pp.1-37

Abstract

Aim: The aim of this study was to evaluate renal tubular functions and detect possible tubular patologies in patients who underwent operation for posterior urethral valve whose glomerular functions were preserved above chronic kidney insufficiency level.Material and Method: Twenty-six male patients aged between 1 and 18, who were followed by the Nephrology Clinic in Istanbul University Department of Pediatrics, whose glomerular filtration rates were above 90ml/dk/1.73m2 were included in our study. Twenty-seven healthy boys who were followed by our department?s Healthy Child Clinc, General Pediatrics Clinic and Adolescent Clinic, with similar age distribution, constituted the control group. Venous blood and urine samples were taken. In venous blood samples levels of pH and HCO3, urea, creatinine, Na, K, Cl, Ca, P, systatin-C were measured. In urine samples tests for routine urine analysis, density, osmolarity, pH, Na, K, Cl, Ca, P, creatininine, NAG, microalbumin, ß2M, RBP were applied. Tubular reabsorbtion of phosphate, MA/creatinine, NAG/creatinine and Ca/creatinine ratios were calculated.Findings: There was no significant result for tubulopathy in the analyses for enzymuria, glucosuria, hyperphospaturia and hypercalciuria. Although MA/creatinine ratios were within the normal limits for all cases, the patients?s ratios were significantly higher when compared to the control group (p=0,022). Blood HCO3, urine density, urine osmolarity tests for the evaluation of distal tubulopathy were significantly lower (p=0,041, p=0,011 and p=0,001, respectively) and urine pH levels were significantly higher (p=0,003) in the study group. When the parameters of patients with normal DMSA scintigraphies and who have scintigraphically detected renal cortical irregularities were compared, there was no statistically significant difference. However, when the parameters of the patients with normal DMSA scintigraphies were compared to the control group, urine osmolarities were significantly lower (p=0,022) and urine MA/creatinine ratios were significantly higher (p=0,023).Results: Even though the glomerüler functions of our patients were preserved, the test results are significant for distal tubulopathy. It should be remembered that, while following patient who underwent operation for PUV, even though these patients have preserved glomerüler functions, tubular parameters should also be evaluated.

Amaç: Bu çalışmada glomerüler fonksiyonları korunmuş ve kronik böbrek yetmezliği sürecine girmemiş opere posterior üretral valv (PUV)'li hastaların renal tübüler fonksiyonlarının incelenmesi ve olası tübüler fonksiyon bozukluklarının saptanması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Polikliniği'nden opere PUV tanısı ile izlenen, yaşları 1-18 yıl arasında, GFR'leri 90ml/dk/1.73m2'nin üzerinde bulunan 26 erkek hasta ve anabilim dalımız Sağlam Çocuk Polikliniği, Genel Poliklinik ve Adölesan Polikliniği'nden izlenen, yaş dağılımı hasta grubuna benzer, sağlıklı 27 erkek çocuk dahil edildi. Olgulardan kan ve idrar örnekleri alındı. Venöz kan örneklerinde pH ve HCO3, üre, kreatinin, Na, K, Cl, Ca, P, sistatin-C düzeyleri ölçüldü. İdrar öreklerinde rutin idrar incelemesi, dansite, ozmolarite, pH, Na, K, Cl, Ca, P, kreatininin, NAG, mikroalbumin, ß2M, RBP çalışıldı; TPR, NAG/kreatinin, MA/kreatinin ve Ca/kreatinin oranları hesaplandı. Sonuçlar Mann-Whitney U, çapraz tablolama ve Pearson'ın ki-kare testleri kullanılarak karşılaştırıldı.Bulgular: İdrarda enzimüri, glukozüri, hiperfosfatüri ve hiperkalsiüri açısından yapılan tetkiklerde tübülopati lehine anlamlı sonuç saptanmadı. Mikroalbumin/kreatinin oranları tüm olgularda normal sınırlarda bulunmakla birlikte hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0,022). Hasta grubunda distal tübülopati açısından bakılan kan HCO3, idrar dansitesi, idrar ozmolaritesi anlamlı düşük, idar pH'sı da anlamlı yüksekti (sırasıyla p=0,041, p=0,011, p=0,001 ve p=0,003). DMSA sintigrafisi normal olan ve renal kortikal hasar saptanan hastaların parametreleri karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmadı. DMSA'sı normal olan hastalar kontrol grubu ile karşılaştırıldığında idrar ozmolariteleri anlamlı olarak düşük, idrar MA/kreatinin oranları anlamlı olarak yüksek saptandı (sırası ile p=0,022 ve p=0,023).Sonuç: Hastalarımızın glomerül fonksiyonları korunmuş olsa bile tetkik sonuçları distal tübülopati açısından anlamlıdır. Opere PUV'lu hastaların izleminde glomerüler fonksiyon ve rutin idar tetkiklerinin yanısıra tübüler parametrelere de bakılmalıdır.