Lise Öğrencilerinin Zorbalık Davranışları


Creative Commons License

Karabacak K. , Oztunc M., Eksıoglu S., Başçiçek F., Soydan E., Yaşar V.

Route Educational And Social Science Journal, sa.5, ss.365-377, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2015
  • Doi Numarası: 10.17121/ressjournal.313
  • Dergi Adı: Route Educational And Social Science Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.365-377

Özet

akarya’nın (Türkiye) Hendek ilçesinde öğrenim gören lise öğrencileri ile gerçekleştirilen bu araştırmada ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerinin akran zorbalığının çeşitli değişkenlere ilişkin algılarını saptamak (Okul türü ve zorbalık türü) ve yapılan zorbalığın cinsiyete göre değişip değişmediğini belirlemek amaçlanmıştır. Tarama modeline göre gerçekleştiren bu çalışmanın evrenini Hendek ilçesinde öğrenim gören lise öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş, Hendek ilçesinde öğrenim görmekte olan 230 öğrenciden oluşmaktadır. Toplanan veriler SPSS 15’e aktarılmış ve ortalama, standart sapma, bağıl değişim katsayısı, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve çoklu karşılaştırma ‘Tukey’ testi istatistiksel işlemleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, okul türü ve cinsiyet ile akran zorbalığı yapma ya da maruz kalma arasında anlamlı bir ilişki kurulmuştur. Yapılan ve maruz kalınan zorbalık türleri, cinsiyet ile okul türü arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Zorbalık, Akran Zorbalığı, Cinsiyet, Okul Türü