Beden Eğitimi Öğretmenlerine Göre Öğretim Yöntemleri


Creative Commons License

Can H. C. , Güvendi B., Türksoy Işım A.

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.33-43, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 22 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.33-43

Özet

Bu araştırmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin öğretim yöntemleri hakkındaki metaforik algılarının belirlenmesidir. Bu çalışma öğretim yöntemlerine yönelik algıları ortaya çıkarması yönüyle nitel araştırma desenlerinden olgubilim kapsamında yapılmıştır. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen çalışmanın amacına uygun açık uçlu sorular ve kişisel bilgi formu kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmaya toplam olarak 116 (%26,6 kadın ve %73,4 erkek) beden eğitimi öğretmeni katılım sağlamış olup bu öğretmenlerin yaş ortalamaları x̄ 38,55’dir. Katılımcıların ortalama görev yapma sürelerinin x̄ 13,6 yıl olduğu bunun yanında toplam katılımcılardan %15,5’inin lisans mezuniyetlerin beden eğitimi öğretmenliği olmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğretmenler tarafından üretilen öğretim yöntemlerine yönelik 64 adet farklı metafor imgesi elde edilmiştir. Elde edilen metaforlar 6 adet kavramsal kategori altında toplanmış olup frekans açısından incelendiğinde; anahtar, rehber, oyun ve pusula imgelerinin en çok tercih edilen kavramlar olduğu görülmektedir. 

This study aims to determine the metaphorical perceptions physical education teachers have about teaching methods. Due to its aspect of revealing perceptions about teaching methods, we carried out this study within the scope of phenomenology, which is one of the qualitative research patterns. We developed open ended questions and a personal information form to collect data in accordance with the goal of the study and evaluated the obtained data using content analysis method. A total of 116 (26,6% women and 73,4% men) physical education teachers participated in the study with the average age of x̄ 38,55. The average tenure of the participants is x̄ 13,6, in addition to this 15,5% of the participants do not hold a bachelor’s degree on physical education teaching. The findings of the study demonstrate 64 different metaphor images for teaching methods produced by teachers. These metaphors fall under 6 conceptual categories and when evaluated in terms of frequency; key, guide, game and compass images are the most common concepts of choice.