Mezun Görüşleri Bakımından Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümünün Profili


Creative Commons License

Can H. C. , İlhan E. L.

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.2-17, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 15 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.33459/cbubesbd.631898
  • Dergi Adı: CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.2-17

Özet

Bu araştırma, ülkemizde yeni açılmış bir bölüm olan Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi bölümden mezun olan öğrencilerin görüşleri bakımından bölümün profilinin incelenmesini amaçlamıştır. Bu amaçla çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim deseniyle tasarlanmıştır. Araştırma grubu, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi bölümünde lisans eğitimi almış olan on iki öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda bu bölümde lisans eğitimi almış ve mezun olmuş öğrencilerin çoğunluğuna bakıldığında, gerekli araştırmaları yaparak istihdam amaçlı bu bölümde eğitim almayı tercih ettikleri fakat eğitime başladıktan sonra bölüm değişikliği düşündükleri ve lisans eğitimleri boyunca aldıkları derslerin kalitesiz olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların engellilere yönelik olan tutumlarının, aldıkları eğitimle birlikte pozitif yönde değişimler gösterdiği ve engelli öğrencilere ayrılan kontenjanın artırılması gerekliliği bulgusu elde edilmiştir. Bir diğer bulgu olaraksa, Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi bölümünün özel eğitim bölümlerinden farklı olduğunu ve bölüm mezunlarının özel gereksinimli bireylerin bulunduğu kurumlarda spor eğitimi amaçlı istihdam edilmeleri gerekliliği belirlenmiştir. Buna ek olarak bölümün, alana hâkim uzmanlar yetiştirilmesi, engellilere kaliteli eğitim verilebilmesi, engellilere ve yakınlarına destek olunması ve engelli sporcular için gerekli olduğu tespit edilmiştir.

This study aims to examine the profile of Department of The Exercise and Sports Education for Disabilities in Terms of Graduate Views, which is a new department in our country. Therefore, this study is designed with phenomenological pattern which is one of the qualitative research approaches. The study group of the research consists of twelve students who have graduated from the Department of The Exercise and Sports Education for Disabilities, Faculty of Sport Science, İnönü University. Snowball sampling method, which is one of the purposeful sampling methods, was used to determine the research group. As the data collection tool semi-structured interview form was used and the data obtained were evaluated by content analysis. As a result of this study, when the majority of the students who have graduated from this department were examined, it can be determined that they preferred to study in this department for employment purposes but after starting the classes they realized that the courses they took during their undergraduate education were of poor quality and even considered department change. Moreover, it was found that attitudes of the participants towards disabled people showed positive changes with the education they received and the quota for disabled students should be increased. Also as another finding, it is concluded that the Department of The Exercise and Sports Education for Disabilities is different from the special education departments and the graduates of this department should be employed in institutions with special needs for sports education. In addition to that, it is determined that it is vital to train experts in the field, to provide quality education to the disabled, to support the disabled and their relatives and to the disabled athletes.