21. Yüzy›l›n Sa¤l›k Krizi: Diyabet


COŞANSU G. , ERDOĞAN S.

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.17, ss.115-122, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.115-122

Özet

Diyabet yaflad›¤›m›z yüzy›l›n en ciddi sa¤l›k sorunlar›ndan biridir. Dünyada ortalama her 100 eriflkinden alt›s›n›n diyabetli
oldu¤u tahmin edilmektedir. 2007 y›l›n›n bafl›nda 230 milyonun üzerinde olan diyabetli say›s›n›n 2025 y›l›nda 380
milyona ulaflmas› beklenmektedir. Dünya üzerinde yaklafl›k her 10 saniyede 1 kifli, y›lda yaklafl›k 3.8 milyon kifli diyabete
ba¤l› nedenlerle yaflam›n› kaybetmektedir. Diyabetin ve komplikasyonlar›n›n tedavisi ve rehabilitasyonu için harcanan
para hem bireyler, hem de sa¤l›k bak›m sistemleri için ciddi boyutlardad›r. Oysa yüksek diyabet riski tafl›yan bireylerde
yaflam tarz› de¤ifliklikleri ile diyabetin büyük ölçüde önlenebildi¤i ya da bafllamas›n›n geciktirilebildi¤i belirtilmektedir.
Diyabette birincil koruma diyabet geliflimini önlemek, diyabet risk faktörlerinin say›s›n› azaltmak amac› ile yap›lan
e¤itim ve yaflam tarz› de¤iflikliklerini, ikincil koruma erken tan› ve tedavi uygulamalar›n› kapsar. Hemflireler diyabetle
mücadelede kilit konumda olmalar›na karfl›n yeterince etkin olamamaktad›rlar. Hemflirelerin yan›s›ra, di¤er sa¤l›k
çal›flanlar›n›n ve politikac›lar›n diyabetin önlenmesi ve erken tan›s› için daha fazla çaba harcamas› gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, birincil koruma, yaflam tarz›, tarama, kan›ta dayal› öneri.

21st Century’s Health Crises: Diabetes
Diabetes is one of the major public health problem of the 21 st century. Today diabetes affected more than 230 million
people, almost 6% of the world’s adult population and is expected to affect 380 million by 2025. Each year more than 3.8
million people die from diabetes-related causes, one death every 10 second. The economic cost of diabetes and its complications
is enormous both for peoples and health care sytems. However, type 2 diabetes can be prevent or delayed by
changes in the lifestyle in persons at high risk for disease. In diabetes primary prevention includes: health education and
lifestyle changes for preventing diabetes and decreasing the number of risk factors, secondary prevention includes early
detection and treatment. Although nurses are insufficient to fight diabetes as a fatal disease, they are in a key position.
Besides nurses, there is a rising need among the professionals and policy makers to focus on prevention of diabetes.
Key Words: Diabetes, primary prevention, lifestyle, screening, evidence based recommendation.