Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Matematiksel Kazanımlara Ulaşma Düzeylerine Etkisi


Creative Commons License

Biber M. , Başer N.

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 September 2016, ss.167

  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.167

Özet

Bu araştırmada probleme dayalı öğrenme sürecinin öğrencilerin matematiksel kazanımlara ulaşma düzeylerine

etkisini ortaya koymak ve probleme dayalı öğrenme yönteminin matematik eğitiminde kullanılabilirliğini belirlemek

amaçlanmıştır. Araştırmada deneysel modellerden faydalanılmış ve ön test-son test kontrol gruplu deney deseni

kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, İşletme

Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nde öğrenim gören tüm öğrenciler, çalışma grubunu ise evren içerisinde

probleme dayalı öğrenme uygulanan ve uygulanmayan bölümler arasından rasgele seçilen bölümlerde öğrenim gören

öğrenciler oluşturmaktadır. PDÖ uygulanan bölümlerde öğrenim gören öğrenciler araştırmanın deney grubunu, PDÖ

uygulanmayan bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ise kontrol grubunu oluşturmuşlardır. Araştırmanın örneklemini

oluşturan bölümlerde bulunan öğrenciler bulundukları sınıf düzeylerine göre tabakalanmış ve örneklem

tabakalardaki birey sayısına orantılı olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen

“Probleme Dayalı Öğrenmede Matematik Kazanımları Ölçeği” ve “Matematik Kazanım Ölçeği” kullanılarak

toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk W Testi kullanılarak test

edilmiş, verilerin analizinde ise t-testi ile iki faktörlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda,

probleme dayalı öğrenme sürecinin öğrencilerin matematiksel kazanımlara ulaşma düzeylerini önemli ölçüde

geliştirdiği, yöntemin geleneksel öğretim yöntemlerine göre öğrencilerin matematiksel kazanımlara ulaşma

düzeylerini daha fazla artırdığı görülmüştür.