Malign Meme Tümörlü Dişi Köpeklerde Klinik ve Bazı Hematolojik Parametreler Arasındaki İlişkininDeğerlendirilmesi


GÜNAY UÇMAK Z. , GÜVENÇ K.

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.45-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.45-52

Özet

Amaç: Bu çalışmada; sağlıklı ve meme tümörlü köpeklerde beyaz kan hücreleri [white blood cell (WBC)], platelet (PLT) ve kandan izole edilen total ribonükleik asit (RNA) miktarlarının karşılaştırılması ve ayrıca; tümör tipi, kitle büyüklüğü, kitle sayısı, yaş, ülserasyon ve metastaz varlığı gibi klinik bulgular ile belirtilen hematolojik parametreler arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın materyalini, ortalama 5,94±1,21 yaşında 9 adet sağlıklı dişi köpek ve ortalama 11,19±0,41 yaşında 45 adet meme tümörlü dişi köpek oluşturdu. Bunun yanında, kısırlaştırma amacıyla kliniğimize getirilen köpekler ise kontrol grubu olarak kullanıldı. Operasyon öncesi dönemde hemogram ve total RNA izolasyonu amacıyla kan örnekleri alındı. Total RNA izolasyonu kit prosedürüne uygun olarak gerçekleştirildi. Bulgular: Çalışma ve kontrol grubundaki köpekler yaş, PLT, WBC, total RNA miktarı açısından değerlendirildi. Bunun sonucunda; yaş (p<0,001), PLT (p<0,05), total RNA (p<0,05) miktarları meme tümörlü köpeklerde daha yüksek miktarda ölçüldü. Ayrıca, meme tümörlü köpeklerde WBC değerleri ile kitle büyüklüğü (p<0,05) ve total RNA miktarları (p<0,001) arasında pozitif korelasyon saptandı. Bunun yanı sıra, ülsere tümörlü köpeklerde WBC miktarının daha yüksek olduğu belirlendi (p<0,01). Sonuç: Bu çalışmada; PLT miktarının karsinojenik olgularda arttığı tespit edildi. Ayrıca, meme tümörlü köpeklerde prognostik tümör belirteçlerinin (biyomarkerların) saptanabilmesi için kandan izole edilen total RNA miktarının, WBC miktarı ile ilişkili olduğu sonucuna varıldı. Elde edilen bulguların tümör patofizyolojisi ile ilgili moleküler düzeydeki çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
 

Objective: The amount of white blood cell (WBC), platelet (PLT) and total ribonucleic acid (RNA) isolated from blood in healthy bitches and bitches with mammary tumors (MT) were compared in this study. Also, determination of the relationship between hematological parameters and clinical findings such as tumor type, mass size, number of mass, age, ulceration and metastasis was aimed. Material and Methods: The material of the research was composed of the data belonging to the 9 healthy bitches approximately 5.95±1.21 years old and 45 bitches with MT approxiamtely 11.19±0.41 years old. Control group included the bithces which were presented to our clinic for ovariohysterectomy. Blood samples were collected in preoperative term for total RNA isolation and hemogram. Total RNA isolation was performed according to kit procedure. Results: Bitches in study and control group were evaluated in terms of age, PLT, WBC and total RNA values. Consequently, age (p<0.001), PLT (p<0.05) and total RNA (p<0.05) values were detected higher in bitches with MT. Also, WBC values were positively correlated with mass size (p<0.05) and total RNA values (p<0.001) in bitches with MT. Additionally, WBC values were higher (p<0.01) in bitches with ulcerated MT. Conclusion: Decrease of PLT values in carcinogenic cases were determined in this study. Also, it was concluded that the amount of total RNA in blood was associated with the amount of WBC in order to detect prognostic tumor markers (biomarkers) in bitches with MT. It is thought that these findings will contribute to molecular studies related to tumor pathophysiology.