The effects of energy restricted diet on the activities of plasma Cu-Zn SOD, GSH-Px, CAT and TBARS concentrations in late pregnant ewes


ÖZTABAK K. Ö. , CİVELEK S. , Özpınar A. , BURÇAK G. , ESEN GÜRSEL F.

TURKİSH JOURNAL OF VETERİNARY AND ANİMAL SCİENCES, cilt.29, ss.1067-1071, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 29
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: TURKİSH JOURNAL OF VETERİNARY AND ANİMAL SCİENCES
  • Sayfa Sayıları: ss.1067-1071

Özet

Enerji kÝsÝtlÝ diyetle beslemenin gebeliÛin son d.nemindeki koyunlarda antioksidan savunma sistemi .zerine olan etkilerinin

ortaya ÝkarÝlmasÝ amacÝ ile yapÝlan alÝßmamÝzda 30 adet multiple gebelik oranÝ y.ksek SakÝz ÝrkÝ koyun kullanÝlmÝßtÝr. Gebe olan

koyunlar her bir grupta 10 hayvan olacak ßekilde iki gruba ayrÝlÝrken (grup II ve III), gebe olmayan 10 adet hayvandan da ..nc.

bir grup olußturulmußtur (grup I). Grup I, II ve IIIÕte bulunan koyunlar sÝrasÝyla 9,14 MJ ME/kg kuru madde (KM)-%10,23 Ham

protein (HP), 10,20 MJ ME/kg KM-%15,04 HP ve 8,82 MJ ME/kg KM-%14,47 HP ieren rasyonla beslenmißlerdir. T.m

koyunlardan gebeliÛin 105. ve 148. g.nlerinde kan .rnekleri toplanmÝß ve plazma Cu-Zn s.peroksid dismutaz (SOD), glutatyon

peroksidaz (GSH-Px), katalaz (CAT) aktiviteleri ve tiobarbiturik asit reaktif maddeleri (TBARS) konsantrasyonlarÝ tespit edilmißtir.

GebeliÛin 105. ve 148. g.nlerinde plazma Cu-Zn s.peroksid dismutaz ve TBARS d.zeyleri aÝsÝndan gruplar arasÝnda farklÝlÝk

bulunamamÝßtÝr. GebeliÛin 148. g.n.nde grup IIIÕ.n katalaz d.zeyinin Grup I ve IIÕden P < 0,05 d.zeyinde daha y.ksek olduÛu

belirlenmißtir. Yine 148. g.nde Grup IIIÕ.n GSH-Px d.zeyinin Grup IÕden P < 0,05 d.zeyinde daha y.ksek olduÛu saptanmÝßtÝr.

Gruplar iinde g.nler arasÝ yapÝlan kÝyaslamada ise sadece Grup IÕin GSH-Px aktivitesinin 148. g.ndeki artÝßÝnÝn 105. g.nden P <

0,05 d.zeyine daha y.ksek olduÛu belirlenmißtir. Sonu olarak, gebeliÛin sonunda plazma CAT ve GSH-Px konsantrasyonunun

y.ksek bulunmasÝnÝn nedeni yavrunun hidrojen peroksidin zararlÝ etkilerinden korunmasÝdÝr.

The aim of the study was to determine the effects of low energy diets on the enzymatic antioxidant activities of ewes in

late pregnancy. Thirty Chios ewes were used. Twenty pregnant ewes were divided into 2 groups of 10 ewes each (groups II and

III), with 10 non-pregnant ewes being separated into a third group (group I). The ewes in groups I, II and III were fed rations

containing 9.14 MJ ME/kg of dry matter (DM)-10.23% crude protein (CP), 10.20 MJ ME/kg of DM-15.04% CP, and 8.82 MJ

ME/kg of DM-14.47% CP, respectively. Plasma copper-zinc superoxide dismutase (Cu-Zn SOD), glutathione peroxidase (GSH-Px),

catalase (CAT) activities and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) concentrations were measured on days 105 and 148 of

pregnancy. No significant differences for Cu-Zn SOD and TBARS were detected among the groups on days 105 and 148 of

pregnancy. The catalase activities of group III were higher by P < 0.05 than those of both groups I and II on day 148 of pregnancy.

The GSH-Px activities of group III were higher than those of group I on day 148 of pregnancy (P < 0.05). In a 2-day comparison

of each group, only GSH-Px activities increased in group III (P < 0.05). It was concluded that the reason for the high plasma CAT

and GSH-Px activities at the end of pregnancy is to protect the foetus from the deleterious effects of hydrogen peroxide