2-HİDROKSİNAFTALDEHİT TİYOSEMİKARBAZONLARIN DİOKSOMOLİBDEN(VI) KARIŞIK LİGAND KOMPLEKSLERİ


KIZILCIKLI İ. , ÜLKÜSEVEN B. , DUMAN S.

III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 - 22 May 2011, ss.299

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.299

Özet

Multidentat ligand olarak davranan ve bu özelliğinin getirdiği yapı esnekliği sayesinde ortaya çıkan geniş koordinasyon seçenekleri yanında sahip oldukları geniş spektrumda biyolojik aktivite potansiyeli tiyosemikarbazon sınıfı bileşiklerinin birçok araştırmanın konusu olmasının nedenidir. [1,2] Tiyosemikarbazonların kükürt atomu alkilasyonu ile elde edilen S-Alkil türevlerinin metal komplekslerinin etkin biyolojik aktivitelerinin tespit edilmesi ilgiyi daha da arttırmıştır. Özellikle molibden komplekslerinin canlı organizmalarda redoks reaksiyonlarında enzim katalizörü olarak yer aldıkları düşünülmüş ve bu bileşiklerin önemine yeni bir boyut kazandırılmıştır. [3]

 

Çalışma kapsamında dioksomolibden (VI) ile 2-Hidroksinaftaldehid S-allil/etil-4-fenil-tiyosemikarbazonun ikinci ligand olarak butanol/allil alkol, etilenglikolmonometileter/allil alkol kullanılması ile karışık ligand kompleksleri, [MoO2(L)D], elde edildi. Yeni bileşiklerin yapıları IR, elementel analiz, 1H-NMR ölçümleri ile aydınlatıldı.