BASKETBOL HAKEMLERİNİ STRESE İTEN FAKTÖRLER VE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ


Çavuşoğlu S. B. , Öztürk F., Güler C. , Tükenmez A. , Duran B.

18.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2020, ss.850-851

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.850-851

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği müsabakalarda görev alan basketbol orta hakemlerinin strese iten faktörler ve iş performansı ilişkisinin incelenmesidir. Çalışma evrenini basketbol hakemleri oluştururken örneklem grubunu uygun örnekleme yöntemiyle seçilen İstanbul ilinde yer alan basketbol orta hakemleri oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formunun yanında, basketbol hakemlerine uyarlanan Chang ve Chang’ın (2007) iş tatmini ölçeği (10 madde ) ve Koca ve Yıldız (2018) tarafından futbol hakemlerine yönelik geliştirilen ve basketbol hakemlerine uyarlanan basketbol hakemlerini strese iten faktörler ölçeği (14 madde) ve iş performansı ölçeği (7 madde) kullanılmıştır. Verilerin analizinde kişisel bilgilerin dağılımı belirlemek amacıyla yüzde ve frekans tanımlayıcı istatistik yöntemleri, normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için çarpıklık ve basıklık değerleri kontrol edilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermediği sonucuna ulaşılmış ve non- parametrik testlerden Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, medeni durum değişkenine göre anlamlı farklılık belirlenemezken, cinsiyet, eğitim, meslek, yaş, hakemlik süresi ve klasman durumlarına göre anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak basketbol hakemlerini strese iten faktörler ve iş performansı ilişkilerinin belirlenmesinde demografik özelliklere göre farklılıklar gösterebilmektedir.

The aim of this study is Turkey involved in competitions organized by the Basketball Federation basketball referee to examine the stress of the push factors and business performance relationship. While basketball referees constitute the population of the study, the sample group consists of basketball referees from the city of Istanbul, who are selected with the appropriate sampling method. In addition to the demographic information form as a data collection tool, the job satisfaction scale of Chang and Chang (2007) adapted to basketball referees (10 items) and the factors that stress basketball referees developed by Koca and Yıldız (2018) for football referees and adapted to basketball referees. (14 items) and job performance scale (7 items) were used. In the analysis of the data, percentage and frequency descriptive statistical methods were checked to determine the distribution of personal information, and the skewness and kurtosis values were checked to determine whether they showed normal distribution. According to the analysis results, while no significant difference can be determined according to the marital status variable, it appears that there is a significant difference according to gender, education, profession, age, refereeing period and classification status. As a result, there may be differences according to demographic characteristics in determining the stress factors and job performance relationships of basketball referees.