Anaokuluna Devam Eden Çocukların Değer Düzeylerinin Ebeveyn Görüşüne Göre Belirlenmesi


Şahin H.

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.423-448, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 13
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.16947/fsmia.582417
  • Dergi Adı: FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.423-448

Özet

Bu çalışma, anaokuluna devam eden beş-altı yaşındaki çocukların ebeveyn görüşlerine göre değer düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Çalışmanın evrenini Ankara ilinde resmi anaokullarında eğitim gören beş-altı yaş gurubu 14.218 çocuk oluşturmuştur. Çalışma grubunu seçkisiz örnekleme yöntemlerinden tabakalı örneklem yöntemiyle seçilen beş yaştan 172, altı yaştan 202, toplamda 374 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen “Aile Bilgi Formu” ve “Okul Öncesi Değerler Ölçeği Ebeveyn Formu” kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıklar incelenirken normal dağılımdan gelmeyen değişkenler için Mann Whitney U ve Kruskal Wallis-H testlerinden yararlanılmıştır. Kruskal Wallis-H Testinde anlamlı farklılıkların görülmesi durumunda Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma Testi ile aralarında farklılık olan gruplar belirlenmiştir. Normal dağılımdan gelmeyen değişkenler arasındaki ilişkiler incelenirken Spearman’s Korelasyon Katsayısından yararlanılmıştır. Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmış olup; p<0,05 olması durumunda anlamlı bir ilişkinin olduğu, p>0,05 olması durumunda ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirtilmiştir. Araştırma sonucunda; çocukların sırasıyla en fazla sorumluluk, saygı, işbirliği, dürüstlük, dostluk/arkadaşlık ve paylaşım değerlerini edindikleri saptanmıştır. Ortanca ve son çocukların değer puanları ilk çocuklardan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Öğrenim düzeyleri yüksek olan ebeveynlerin çocuklarının değer puanları, öğrenim düzeyi düşük olan ebeveynlerin çocuklarının değer puanlarından yüksektir. Yüksek ve orta gelir grubunda olan çocukların puanlarının düşük gelir grubunda yer alan çocukların puanlarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Çocukların yaşı arttıkça değer edinim düzeyleri artmaktadır. Kardeş sayısı ve ebeveynlerin yaşlarıyla değer edinim düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır.