Kariyer Yönetimi, Planlaması ve Yeni Gelişmeler


VAROL E. S.

İstanbul Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, İstanbul, 2001

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2001
  • Yayınevi: İstanbul Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Haberleşme ve bilgi işleme teknolojisindeki gfelişmeler, uuslar arası rekebet ve insan unsurunun ön plana çıkması örgüt yapılarında değişimlere yol açmış, toplumsal yaşamı büyük ölçüde değiştirmiştir. Örgütler ve bireyler açısından bu gelişmelerin en önemli sonucu sürekli değişim gereksinimi olmuştur. Örgüt ve bireyin istek ve beklentilerinde oluşan değişimi karşılayabilmek için örgütler,çalışma ytaşamında insan kaynaklarının yönetimine giderek artan bir şekilde önem vermişler, bireyi yaptığı iş karşılığı ücreti ödenen biri olarak değil, bir iş ortağı olarak yetkilendirilebilir, geliştirilebilir, konusunda motive edilebilir biri olarak ele almışlardır.

Kariyeri kişinin profesyonel iş hayatı ile ilgili faaliyetler dizisi olarak adlandırmak mümkündür.

Günümüzde rekabet sürecinde stratejik bir avantaj sağlayabilecek olan kariyer konusunun hem işgörenler, hem de iş verenler açısından önemini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kariyer ile ilgili çeşitli kavramsal açıklamalar yapılmıştır. İkinci bölümde yaşam evreleri ile kariyer ilişkisi üzerinde durulmuş ve meslek ile kariyer seçimi yaklaşımları anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, kariyer yönetimi birey ve örgüt açısından ayrı ayrı incelenmiştir. Dördüncü bölümde kariyer planlamasının genel bir çerçevesi çizilerek bireysel ve örgütsel kariyer kariyer planlaması incelenmiş, kariyer planlama sürecinde gerek işletmelere, gerek çalışanlara, gerekse yöneticilere düşen görevler belirtilmiştir. Beşinci bölümde ise örgütsel anlayışta meydana gelen yeni gelişmeler ve yeni yapıların kariyer anlayışına etkileri incelenmiş, sınırsız organizasyonlarla birlikte gündeme gelen sınırsız kariyer anlayışı üzerinde durulmuş, geleneksel ve sınırsız kariyerin bir karşılaştırması yapılarak bu yeni anlayışın doğurduğu sonuçlar tartışılmıştır. Altıncı bölümde, rekabetçi bir sektörde yer alan yönetici düzeyindeki çalışanların kariyer planlamasına bakış açılarını ve kariyer planlamasını hangi yönlerden önemli bulduklarını anlamaya yönelik olan bir araştırmaya yer verilmiştir. Yedinci ve son bölümde ise kuram ve uygulama bölümlerinden elde edilen sonuçlar genel sonuç başlığı altında özetlenmiştir.