Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Konusundaki Farkındalık Düzeylerinin Ölçülmesi


Gölge Z. B. , Hamzaoğlu N., Türk B.

Adli Tıp Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.86-96, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 26 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Adli Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.86-96

Özet

Amaç: Bu araştırma, sağlık çalışanlarının, çocuk istismarı ve ihmalinin belirtileri ve riskleri konusundaki bilgi düzeylerini, istismar konusunda aldıkları eğitim ve mesleki deneyimlerinin bu bilgi düzeylerine etkisini ortaya koymak ve sağlık çalışanlarının çocuk istismarı ve ihmali konusundaki bilgi düzeylerinde, yıllar içerisinde diğer çalışmaların sonuçlarına kıyasla bir artış olup olmadığını belirlemek için oluşturulmuştur.

Yöntemler: Çalışmada, devlet, eğitim - araştırma ve üniversite hastanelerinde çalışan 112’si hekim, 138 ‘i ebe- hemşire olmak üzere toplam 250 sağlık çalışanına, demografik özelliklere, çocuk istismarı ile ilgili eğitim ve mesleki tecrübelere ilişkin soruların yer aldığı “Bilgi Formu” ile “Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerinin Tanılanmasına Yönelik Ölçek Formu “uygulanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yarıdan fazlasının eğitimleri sırasında çocuk istismarı konusunda bilgi aldıkları ancak mezuniyet sonrası çok azının bu konuyla ilgili eğitim, seminer veya toplantıya katıldıkları belirlenmiştir. Meslek grupları arasında, ölçeğin toplam puan ortalamasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenemezken, sadece hekimlerin “İstismara ve İhmale Yatkın Çocuğun Özellikleri” alt ölçeği puanları hemşire-ebelere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Yaptığımız çalışma sonucunda sağlık çalışanlarının çocuk istismarı ve ihmali konusundaki farkındalıklarının yeterli düzeyde olmadıkları ve geçmişte yapılmış benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında “İstismarın çocuk üzerindeki fiziksel belirtileri” alt ölçeği dışında diğer alt ölçek puanlarında bir gelişme olmadığı görülmüştür.