1923-2018 YILLARI ARASINDA ÜRETİLEN “SUÇ VE ÇOCUK” TEMALI AKADEMİK ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ


Creative Commons License

Acar B. , Yaman Ö. M.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, sa.46, ss.55-82, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.21560/spcd.v20i54504.532935
  • Dergi Adı: Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.55-82

Özet

Bu çalışma, cumhuriyet tarihi boyunca “suç ve çocuk” ilişkisini ele alan akademik literatürün bir araya getirilerek eser türleri, dönemler, yazarlar ve temalar üzerinden nesnel bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Bibliyografik bir özellik taşıyan bu çalışma nitel araştırma tasarımına uygun olarak hazırlanmıştır. Veri toplama sürecinde literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda yayınlara ulaşabilmek adına öncelikle birbirleri ile ilişkili kavram haritaları oluşturulmuş ve çok sayıda indeks, veri tabanı, kütüphane ve e-kütüphane taranmıştır. Elde edilen bulgular sayı, yüzde ve grafik şeklinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda 780’i makale, 363’ü tez, 161’i kitap türünde olmak üzere toplam 1304 esere ulaşılmıştır. 2000 yılı sonrası üretilen eserler cumhuriyet dönemi boyunca üretilen eserlerin %64’üne karşılık gelmektedir. Tematik açıdan incelendiğinde en çok eser Aile/ Akran/Okul (197), Suçlu Çocuk (190) ve Çocuk Adalet Sistemi/Çocuk Hakları (181), en az eser ise Madde Kullanımı (17), Medya/Basın (25) ve Göç/Kentleşme/Çevre (69) bağlamında üretilmiştir. Suç ve Çocuk ilişkisini ele alan çalışmalar çok disiplinli bir özellik göstermekteyse de tematik çeşitlilik bağlamında oldukça sınırlı kalmıştır. Betimsel düzeyde üretilen akademik eserlerin fazlalığına karşılık araştırma düzeyinde üretilen çalışmalar beklenilen düzeyde gerçekleşmemiştir.

This study aims to introduce an objective evaluation of academic literature on the subject of “crime and juvenile”, which has been accumulating since the establishment of Turkish Republic, by making classification based on kinds of studies, terms, authors and themes. Featured as bibliographical character, this study is prepared to fit into qualitative research design. The method of literature survey is used during the data collection process. This allowed us to interpret findings in formats of numbers, percentages and graphs after thematic and chronological coding processes are made. When the research is completed, a total of 1304 studies is surveyed, which consist of 780 articles, 363 dissertations, 161 books. It is observed that the number of studies which are produced after the year of 2000 correspond to almost 64% of all studies produced since the establishment of Turkish Republic. In terms of thematic analysis of the studies, the most interested fields amongst researchers are family/peer/school(197), delinquent child(190), juvenile justice system/child rights(181); while the least attracted fields are drug use(17), media/press(25), immigration/urbanisation/ environment(69). While the studies on child and crime have multidisciplinary character, they remained very limited in terms of thematic diversity. Contrary to the abundancy of academic studies dealt only through descriptive analysis, the research level studies have not reached upon the expected level yet.