Bir üniversite hastanesinin kulak burun boğaz polikliniğinin hastalar tarafından değerlendirilmesi


Creative Commons License

Bolol N., Ülgen S., TURAN N. , KAYA N. , Kaya H.

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.7, sa.3, ss.26-35, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.26-35

Özet

AMAÇ: Sağlık bakımı kurumlarının poliklinik hizmetleri büyük önem
taşımaktadır. Bu çalışma bir üniversite hastanesinin Kulak-Burun-
Boğaz (KBB) polikliniğinin sağlık gereksinimi olan bireyler tarafından
nasıl değerlendirildiğini ve bireylerin genel yaşam doyumları ve sağlık
durumlarının poliklinik hizmetlerinden memnuniyeti etkileme
durumunu belirlemek amacı ile gerçekleştirildi.

YÖNTEMLER: Kesitsel türdeki bu araştırma, rastgele örnekleme
yöntemi ile seçilen 138 birey ile yapıldı. Veri toplama aracı olarak
“Yapılandırılmış Soru Formu”, “Yaşam Doyumu Ölçeği” ve “EuroQol-
Sağlık Anketi” kullanıldı.

BULGULAR: Örneklemdeki bireylerin %50.7’sinin erkek, yaş ortalamasının
36.67, EuroQolSKOR puan ortalamasının 0.78, EuroQolVAS puan
ortalamasının 74.99, Yaşam Doyumu Ölçeği puan ortalamasının 18.48
olduğu görüldü. Bireylerin %33.3’ü, bu polikliniği seçme nedeni olarak
memnuniyeti belirtti. Bireylerin önemli çoğunluğu randevu sisteminden
memnun olduğunu, kayıt işlemleri için beklemediğini, hekimin
muayene için ayırdığı sürenin yeterli olduğunu, uygulanan bakım ve
tedavi girişimleri sırasında kendilerine ve yakınlarına bilgi verildiğini,
verilen bilginin açık ve anlaşılır olduğunu, bakım ve tedavi girişimleri
sırasında alınan kararlara katılabildiğini ve mahremiyetine özen
gösterildiğini, sağlık ekibi üyelerinin nezaket, güler yüz ve
hoşgörülerinden memnun kaldığını ifade etti. Araştırma kapsamına
alınan bireylerin %99.3’ü polikliniğin hemşirelik hizmetlerinden
memnun kaldı. Bireylerin sağlık durumları ve yaşam doyumları
poliklinik hizmetlerinden memnuniyeti etkilemedi (p>0.05).

SONUÇ: Örnekleme alınan bireyler, çalışmanın yürütüldüğü KBB
polikliniğinin hizmetlerinden genellikle memnundur. Sadece bu
poliklinikte fiziksel ortamla ilgili iyileştirilmelerin yapılması
gerekmektedir.
 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, hasta memnuniyeti; poliklinik hizmetleri.

 

OBJECTIVE: Polyclinic services are very important in health care
institutions. This study was conducted to assess patients’ evaluation
of an ear-nose-throat (ENT) polyclinic in a university hospital and to
determine the affects of satisfaction of services on general life satisfaction
and health status of individuals.
METHODS: This cross-sectional study was done with 138 individuals
selected through random sampling method. Data were obtained with
the Structured Questionnaire, Life Satisfaction Scale and the EuroQol-
Health Questionnaire.
RESULTS: 50.7% of the sample was male, the average age of all subjects
was 36.67, the average score of EuroQol Score was 0.78, the EuroQol
VAS average was 74.99 points, and the Life Satisfaction Scale mean
score was 18.48. 33.3% of subjects reported ‘satisfaction’ as the reason
of choosing this clinic. A significant majority of individuals were
satisfied with the appointment system, admittance time, and the time
allocated for the examination. A significant majority of subjects were
satisfied with the information given to them and their relatives during
the care and treatment, which was clear and understandable. Subjects
were able to participate in decision making and privacy was taken into
account, and they expressed their satisfaction with smiling face and
tolerance toward health care team members. 99.3% of individuals
were satisfied with nursing care in the polyclinic services. The satisfaction
of polyclinic services did not affect the individuals' health status and
life satisfaction (p>0.05).
CONCLUSION: Individuals of the sample were satisfied with the services
of ENT clinic. The physical environment of this clinic needs to be
improved.

Key words: Nursing care, patient satisfaction; polyclinic services.