Ortaöğretim Çağındaki Çocukların (10-14 Yaş) Ailenin Spor Ürünü Satın Alma Kararındaki Rolü


Karaman Ö. , Dal S. , Çavuşoğlu S. B.

Spor Eğitimi Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.64-71, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Spor Eğitimi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.64-71

Özet

Yaşanan toplumsal değişimler geleneksel aile yapısını değiştirirken ailenin satın alma kararlarını belirleyen unsurları da farklılaştırmıştır. Günümüzde, çocuklar geçmişten farklı olarak satın alma karar sürecinde daha etkin bir rol oynamaktadır. Bu sebeple; çocukların ailenin satın alma kararını etkileme/satın aldırma güçleri pazarlamacılar açısından stratejik bir öneme sahiptir. Çalışmamız ebeveynlerin bakış açısından, çocuğun satın alma karar sürecindeki etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada Helvacı (2013)’nın çalışmasında yer alan soru formu revize edilerek kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, İstanbul Bakırköy’de ikamet eden 10-14 yaş aralığında toplam 167 çocuğun ebeveynlerine ulaşılmıştır. Katılımcılara sunulan soru formu 4 bölümden oluşmaktadır. Katılımcıların demografik bilgileri ilk bölümde, çocukların, ailenin genel tüketim alışkanlıkları içinde rolü ikinci bölümde incelenmiştir. Üçüncü bölümde, çocuğun kendi satın alma kararını verirken etkilendiği faktörler incelenirken dördüncü bölümde spor ürünü satın alma aşamasında çocuğun aile içinde rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. SPSS 20 paket programı ile veriler değerlendirilmiştir, verilerin demografik değişkenlere göre farklılıklarını belirlemek için ttesti uygulanmış, sonuçların değerlendirilmesinde frekans ve yüzdelik değerler dikkate alınmıştır. Sonuç olarak; çocukların spor giyim ürünü alırken en fazla tv reklamları ve arkadaşlardan etkilendiği tespit edilmiştir. Spor alet, ekipman ve spor ayakkabı satın alırken ise, internet ve arkadaş çevresinin etkisinin tv reklamları ve programları ile benzerlik gösterdiği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak çocuğa ailenin satın alma kararına katılma hakkı verildiği; çocuğun tüketim becerisinin en önemli belirleyici olduğu ve satın alma kararında çocuğun ihtiyaçlarına öncelik verildiği tespit edilmiştir.

Social changes have transformed the traditional family structure and differentiated the factors that determine the family purchase decisions. Today, children play a more active role in the decision process. There fore; children's ability to influence/purchase the family's decision has a strategic importance for marketing professionals. Our study aims to determine the effect of the child on the purchasing decision process from the parents point of view. In the research, the question form in Kerem's (2013) study was revised and used. We reached the parents of 167 children, between the ages of 10-14 living in Bakırköy, Istanbul 53 of participants are father and 114 are mothers. The questionnaire presented to the participants consists of 4 parts. We used SPSS 20 program was used to evaluate the data. T-test was applied to determine the differences of the data according to demographic variables, and frequency and percentage values were considered in the evaluation of the results. It has been determined that children are most affected by TV advertisements and friends while buying sportswear. When purchasing sports equipment, equipment and sneakers, it has been observed that the influence of the internet and the circle of friends is similar to TV advertisements and programs. Also It has been determined that the child has given the right to participate in the family's purchasing decision, here the consumption skill of the child is the most important determinant and the needs of the child are prioritized in the purchasing decision.