Kariyer-Hedef Çelişkileri Ölçeği (KHÇÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Akın A., Alabucak E.

1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.179-183

  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.179-183

Özet

KARİYER HEDEF ÇELİŞKİLERİ ÖLÇEĞİ (KHÇÖ) TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

Ahmet Akın1, Ezgi Alabucak2  


  1. Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, ahmet.akin@medeniyet.edu.tr

  2. Arş. Gör., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, ezgialabucak@gmail.com


Kariyer hedef çelişkileri, bireyin geleceğine yönelik kendi belirlediği bireysel kariyer hedefleri ile mevcut kariyer gelişimi arasındaki uyumsuzluk ve boşluk olarak ele alınmaktadır (Bandura, 2001; Carver & Scheier, 1990; Creed & Hood, 2015; Higgins, 1987). Bazı araştırmacıların bu tür bir uyumsuzluğun, hedefleri belirleme ve değerlendirmede kaçınılmaz olduğunu savunmasına rağmen çelişki ve uyumsuzluğun fazla olması durumunda bir dizi psiko-sosyal problemler yaşanabilmektedir. Dolayısıyla kariyer hedeflerine yönelik çelişkilerin önceden belirlenmesi son derece önemlidir. Bu araştırmanın amacı orijinali Creed ve Hood (2015) tarafından geliştirilen Kariyer Hedef Çelişkileri Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamak ve geçerlik güvenirliğini incelemektir. Araştırma yaşları 21 ile 65 arasında değişen 202 (erkek: 91 kadın: 111) birey üzerinde yürütülmüştür. Kariyer Hedef Çelişkileri Ölçeği 12 maddeden oluşmaktadır, ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Ölçek 7’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tek boyutlu modelin yeterli uyum verdiği görülmüştür (= 132.61, sd= 49, RMSEA= .092, SRMR= .054, CFI= .93, IFI= .93, GFI= .90, NFI= .90). Kariyer Hedef Çelişkileri Ölçeği Türkçe Formu’nun Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .49 ile .74 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Kariyer Hedef Çelişkileri Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.


Anahtar kelimeler: Kariyer Hedef Çelişkileri, Geçerlik, Güvenirlik