Poli(N-Vinilkaprolaktam) Mikrojellerinin Sentez Şartlarının Optimizasyonu


Özkahraman B., ACAR I., GÖK M. K. , GÜÇLÜ G.

Afyon Kocatepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.13-21, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Afyon Kocatepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.13-21

Özet

Bu çalışmada, poli(N-vinil kaprolaktam) mikrojellerinin sentezi ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Mikrojellerin sentezi, sulu ortamda serbest radikal katılma polimerizasyonu ile emülsiyon polimerizasyonu tekniğine göre yapılmıştır. Farklı türde başlatıcı kullanımının ve farklı reaksiyon sıcaklıklarının etkisini belirleyebilmek amacıyla dört farklı mikrojel sentezlenmiştir. Mikrojellerin sentezinde başlatıcı olarak; 2,2’-azobisbütironitril (AIBN) ve 2,2’-azobis(2-metilpropionamid)dihidroklorür (AMPA) kullanılmıştır. Mikrojeller, AIBN veya AMPA başlatıcıları varlığında 70oC ve 80oC olmak üzere iki farklı sıcaklıkta sentezlenmiştir. Takiben sentezlenen tüm mikrojellerin reaksiyon  verimleri belirlenmiştir. Elde edilen polimerlerin yapısal analizi, Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR) ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tüm mikrojel ürünlerin, zeta potansiyeli ve partikül boyutu dağılımı ölçümleri yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, sentez reaksiyonları, AMPA başlatıcısı varlığında ve 70oC sıcaklığında gerçekleştirildiğinde en yüksek reaksiyon verimi elde edilmiştir.
In this study, we aimed to synthesis and characterization of poly (N-vinyl caprolactam) microgels. The synthesis of microgels was performed via free radical polymerization with emulsion polymerization technique in aqueous media. Four different microgels were synthesized in order to determine the effect of usage of different initiator and different reaction temperatures. Two different type initiators were used for microgel synthesis reactions such as 2,2'-azobisisobutyronitrile (AIBN) and 2,2’-azobis(2-methylpropionamidine)dihydrochloride (AMPA). Microgels were synthesized in two different temperatures such as 70 and 80oC in presence of AIBN or AMPA. Then, product yields (reaction efficiency) of all microgels were determined. Structural analyses of microgels were carried out using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Scanning Electron Microscope (SEM). In addition, zeta potentials and particle size distributions of all microgels were determined. According to results, the highest product yields were obtained from reaction which is used AMPA as initiator at 70oC reaction temperature.